Inspraak bestemmingsplan met milieueffectrapportage voor Windpark De Veenwieken

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
24-11-2015Inspraak bestemmingsplan met milieueffectrapportage voor Windpark De Veenwieken
Logo Hardenberg
Vanaf woensdag 25 november 2015 ligt de inspraakversie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Windpark De Veenwieken’ met de opgestelde milieueffectrapportage gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 5 januari 2016.
 
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, het Ommerkanaal en de gemeentegrens Ommen/Hardenberg en voorziet in de realisatie van 5 windturbines met een maximale tiphoogte tot 150 meter. Dat houdt in dat de maximale ashoogte 100 meter zal zijn.
 
Milieueffectrapportage
De milieueffectrapportage heeft betrekking op het gehele windpark De Veenwieken (ook 5 windturbines op het grondgebied van de gemeente Ommen). In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. Het MER dient samen met het eerste besluit dat in (onderdelen van) de betreffende activiteit voorziet ter inzage te worden gelegd. Het bestemmingsplan is het besluit waaraan de milieueffectrapportage procedureel gekoppeld is. Wat betreft de milieueffectrapportage zal de commissie voor de milieueffectrapportage en de partijen die eerder een advies hebben verstrekt worden geconsulteerd.
 
waar in te zien?
Het bestemmingsplan en het milieueffectrapport worden met ingang van woensdag 25 november 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd en raadpleegbaar gemaakt:
 
zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden op de volgende manieren met een inspraakreactie reageren:
  • 1.
    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of
  • 2.
    schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Burgemeester en wethouders, Gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “inspraakreactie bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Windpark De Veenwieken’, of
  • 3.
    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.
 
Inloopbijeenkomst
Verder vindt op dinsdag 2 december 2015 in ‘De Baron’ aan de Julianastraat 54 te Dedemsvaart van 17.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst plaats. Tijdens deze gelegenheid kan van het plan kennis worden genomen en kunnen vragen worden gesteld.
 
Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Te zijner tijd zal, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd.