Omgevingsvergunning uitgebreide procedure De Meene 4/4a, Holthone

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
24-11-2015Omgevingsvergunning uitgebreide procedure De Meene 4/4a, Holthone
Logo Hardenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Holthone
- het bouwen van een ligboxenstal en werktuigenberging met jongveestalling en het oprichten van een inrichting op het perceel De Meene 4 en 4a
 
Het betreffen besluiten voor omgevingsvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen liggen vanaf 25 november 2015 ter inzage tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, een afspraak kunt u maken via telefoon 14 0523. De omgevingsvergunningen liggen ter inzage tot en met 7 januari 2016.
 
Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.