Aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling Gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
14-06-2016

Aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling Gemeente Hardenberg

Logo Hardenberg

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Hardenberg maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vierde lid van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 24 maart 2016 is voor het bedrijf van Van Laar Pluimvee een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend voor een pluimveebedrijf aan de Heideweg 2 c in Hoogenweg.

Het voornemen van Van Laar Pluimvee is om het bestaande pluimveebedrijf te wijzigen. In de bestaande stallen wordt de bezetting aangepast en er zal een nieuw te bouwen pluimveestal gerealiseerd worden. In totaal kunnen 110.292 vleeskuikens gehouden gaan worden. De stallen worden met een emissiebeperkend stalsysteem gerealiseerd en ter reductie van fijnstof wordt een warmtewisselaar geplaatst.

Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 jo. artikel 7.4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben op 24 mei 2016 besloten dat door

Van Laar Pluimvee geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor de voorgenomen activiteit. Volgens burgemeester en wethouders van Hardenberg leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

Het besluit en de relevante stukken liggen tijdens de openingstijden van 15 juni 2016 tot en met

26 juli 2016 ter inzage bij de Publieksdienst, Stephanuspark 1 te Hardenberg.

Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtsreeks in zijn belang treft.