Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
05-01-2022Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit: 

 

 

Artikel I

 

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

A

 

In artikel 2:24, lid 1, onder d, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ’Alcoholwet’.

 

 

B

 

In de titel van afdeling 8a van Hoofdstuk 2 wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.

 

 

C

 

In artikel 2:34a wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.

 

 

D

 

In artikel 2:48, lid 2, onder a en b, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.

 

 

E

 

Artikel 2:48a vervalt.

 

 

F

 

Artikel 2:73a wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Aan lid 2, onder f, wordt een nieuw onderdeel 4 toegevoegd dat luidt als volgt: ‘4. 300 meter van een vogelbeschermingsgebied; en’.

 • 3.

  Aan lid 2 worden nieuwe onderdelen g, h en i toegevoegd, die luiden als volgt: ‘g. het schietterrein wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal; en h. ten minste voor 25 december van het betreffende jaar hiervan melding wordt gedaan aan de burgemeester; en i. de melding gedaan is door het daartoe opgestelde formulier volledig en naar waarheid in te vullen en tijdig in te dienen.’.

 

 

G

 

In artikel 2:74a wordt, na ‘Opiumwet’ ‘ ingevoegd: ‘of daarop gelijkende waar’.

 

 

H

 

In artikel 2:79, lid 1, vervalt de zinsnede: ‘aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven’.

 

 

I

 

Artikel 3:7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In lid 1 wordt de zinsnede: ‘Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 wordt een vergunning geweigerd’ vervangen door de zinsnede: ‘Een vergunning wordt geweigerd’.

 • 2.

  In lid 1, onder h, onderdeel 1 wordt ‘Drank- en Horecawet’ gewijzigd in: ‘Alcoholwet’.

 • 3.

  In lid 2, onder b, vervalt het woord ‘vrijwillige’ en wordt de zinsnede ‘artikel 76, derde lid, onder a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen’ vervangen door: ‘artikel 76, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen’.

 

 

J

 

Artikel 4:10 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Lid 1, onder c, komt te luiden als volgt: ‘c. knotten: het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van uitgelopen takhout bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen als periodiek noodzakelijk onderhoud’.

 • 2.

  In lid 1 wordt een nieuw onderdeel d ingevoegd, dat komt te luiden als volgt: ‘d. kandelaberen: het noodzakelijk verwijderen van zwaar takhout in de kroon, voornamelijk bij conditioneel verzwakte exemplaren’.

 • 3.

  In lid 1 worden de bestaande onderdelen d en e gewijzigd in respectievelijk: e en f.

 • 4.

  In lid 2 wordt, na ‘ten gevolge kunnen hebben’ toegevoegd: ‘(zoals voor een eerste keer knotten of kandelaberen’).

 

 

K

 

In artikel 4:11, lid 1, wordt na ‘of te doen vellen’ ingevoegd: ‘of voor een eerste keer te knotten of te kandelaberen’.

 

 

L

 

 • 1.

  In artikel 6:1, lid 1, vervalt artikelnummer: 3:4.

 • 2.

  In artikel 6:1, lid 1, worden de volgende artikelnummers ingevoegd: 3:12, 3:13, 3:21, 4:5b, 4:5c, 4:5d, 4:5e en 4:5f.

 

 

M

 

Artikel 6:2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In lid 1 wordt de zinsnede: ‘de politie-eenheid Oost-Nederland’ vervangend door de zinsnede: ‘de Nationale Politie’.

 • 2.

  In lid 1 wordt na de nieuwe zinsnede: ‘de Nationale Politie’ de volgende zinsnede ingevoegd: ‘, diegenen die zijn aangewezen als toezichthouder/buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van de vereniging Sportvisserij Oost-Nederland ‘.

 • 3.

  In lid 1 vervalt, na de zinsnede ‘toezichthouder/buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van Staatsbosbeheer’ de volgende zinsnede: ‘van de vereniging Sportvisserij Oost-Nederland ‘.

 

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 21 december 2021

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter,

F.G.S. Droste M.W. Offinga