Woningstichting Vechtdal Wonen t.a.v. mw. R. Weggemans Eskampweg 1 7731 TA Ommen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
26-02-2020Woningstichting Vechtdal Wonen t.a.v. mw. R. Weggemans Eskampweg 1 7731 TA Ommen

Logo Hardenberg

 

 

 

 

 

 

Postadres Postbus 500

7770 BA Hardenberg

Bezoekadres Stephanuspark 1

7772 HZ Hardenberg

Internet www.hardenberg.nl

Telefoon 14 0523

 

 

Uw kenmerk

Zaaknummer 25122

Behandeld door: Henk Tromp Hardenberg, 12 februari 2020

Onderwerp Gehandicaptenparkeerplaats Dr. Willemslaan Slagharen

 

 

 

Beste mevrouw Weggemans,

 

Naar aanleiding van uw aanvraag om uitbreiding van het aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen nabij wooncomplex ‘De Praam’ in Slagharen, deel ik u mee, dat uw aanvraag overeenkomstig uw verzoek is gehonoreerd.

Het verkeersbesluit treft u hierbij aan en de borden en tegellogo’s zullen binnenkort worden geplaatst.

 

Hebt u nog vragen?

Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met Henk Tromp.

U kunt op deze brief ook reageren via het contactformulier op onze website of per post. Vermeld dan altijd het zaaknummer van deze brief.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg

 

 

 

 

 

Henk Tromp

Afdeling Openbaar Gebied, team Verkeer en Vervoer

 

 

 

Onderwerp:

Verkeersbesluit aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Gelet op de “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg” vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018 en het “Besluit ondermandaat en – volmacht gemeente Hardenberg” vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 5 december 2018, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoel in artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeersweg 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 15, lid 1 en artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

 

Overwegende:

• gezien het verzoek van Woningstichting Vechtdal Wonen om het aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen nabij het senioren wooncomplex ‘De Praam’, gevestigd aan de Dokter Willemslaan in Slagharen, met twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen uit te breiden ;

• dat het huidige aantal van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (twee) niet meer voldoende is om te voorzien in de huidige behoefte van het aantal bewoners met een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

• dat er derhalve voldoende aanleiding bestaat voor inwilliging van dit verzoek;

• inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan;

• dat de aan te wijzen gehandicaptenparkeerplaatsen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Hardenberg;

• dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 

 

 

B E S L U I T:

1. de parkeerplaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en gelegen nabij senioren wooncomplex ‘De Praam’ aan de Dokter Willemslaan in Slagharen, door plaatsing van het bord E6 en een logotegel aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoners, die houder zijn van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

2. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

• de aanvrager

• het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

• het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

• de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

• het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

• de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad De Toren.

 

 

 

Hardenberg,12 februari 2020

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg

 

 

 

 

 

Henk Tromp

Afdeling Openbaar Gebied, team Verkeer en Vervoer

 

 

 

 

Bezwaarprocedure

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

 

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

 

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

 

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle