Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Bransveen, fase 2’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
05-02-2020Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Bransveen, fase 2’ 

Logo Hardenberg

Bij besluit van 4 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan ‘Bransveen, fase 2’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. 

Vanaf donderdag 6 februari 2020 ligt het uitwerkingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het uitwerkingsplan heeft betrekking op de 2e fase van de woonwijk Bransveen in Dedemsvaart. Het uitwerkingsplan is bedoeld om de bouw van ca. 95 woningen mogelijk te maken in het gebied.

Waar ter inzage?

Het uitwerkingsplan wordt met ingang van donderdag 6 februari 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 1.

    digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.UWP00004-VG01

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf vrijdag 7 februari 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 5 februari 2020