Verkeersbesluit tot het opheffen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op het Spindeplein en het fysiek afsluiten van het Spindeplein voor autoverkeer met uitzondering van trouwauto’s;

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
29-01-2020Verkeersbesluit tot het opheffen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op het Spindeplein en het fysiek afsluiten van het Spindeplein voor autoverkeer met uitzondering van trouwauto’s;

Logo Hardenberg

 

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet, waarin is bepaald dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 5 december 2018, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven,

 

Overwegende:

- dat het Spindeplein gelegen is binnen de bebouwde kom van Hardenberg;

- dat het Spindeplein in het centrum van Hardenberg gelegen is;

- dat de verblijfsfunctie op het Spindeplein centraal staat;

- dat om de verblijfsfunctie te waarborgen op dit moment een verbod voor motorvoertuigen is ingesteld;

- dat dit verbod is ingesteld door middel van het plaatsen van de borden C1 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

- dat trouwauto’s en het laden/lossen hiervan uitgezonderd zijn;

- dat hierom het geldende verbod voor motorvoertuigen niet fysiek is ondersteund;

- dat het verbod voor motorvoertuigen middels enkel bebording onvoldoende heeft voorkomen dat motorvoertuigen van het Spindeplein gebruik maken;

- dat het Spindeplein niet is ingericht op veelvuldig gebruik van motorvoertuigen;

- dat door het gebruik van het Spindeplein door motorvoertuigen de onderhoudsstaat van het Spindeplein verslechterd;

- dat hierom de noodzaak wordt ingezien tot het fysiek afsluiten van het Spindeplein voor motorvoertuigen;

- dat de functie van de huidige bebording vanwege de fysieke afsluiting van het Spindeplein vervalt;

- dat de uitzondering voor trouwauto’s op het Spindeplein zal blijven bestaan;

- dat de fysieke maatregel zal worden uitgevoerd middels het plaatsen van een zestal paaltjes;

- dat twee van deze zes paaltjes uitneembaar zullen zijn;

- dat in de situatie van het betreden van het Spindeplein door een trouwauto, de twee uitneembare paaltjes tijdelijk verwijderd worden om het Spindeplein toegankelijk te maken voor de trouwauto;

- dat het beheer van deze uitneembare paaltjes bij de bode van de gemeente Hardenberg ligt;

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot:

o het in stand houden van de weg;

o het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

 

Besluit:

1. tot het opheffen van het verbod voor motorvoertuigen, door middel van het verwijderen van de borden C1 uit bijlage 1 van het RVV 1990, van de locatie bij de entree van het Spindeplein gezien vanaf de Bruchterweg.

2. tot het fysiek afsluiten van het Spindeplein voor motorvoertuigen, met uitzondering van trouwauto’s, middels het plaatsen van een zestal paaltjes, waarvan twee uitneembaar zijn, op het Spindeplein, in het verlengde van perceelnummer 1 en langs het grind;

Situatieschets 1, te verwijderen bebording

 

Situatieschets 2, te plaatsen paaltjes

 

Hardenberg, 29 januari 2020

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle