Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Outdoorterrein Hardenbergerweg Loozen'

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
29-01-2020Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Outdoorterrein Hardenbergerweg Loozen'

Logo Hardenberg

Bij besluit van 19 november 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Outdoorterrein Hardenbergerweg Loozen' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

  • -

    De toevoeging van artikel 3.1 onder a van de regels waarin specifiek is opgenomen dat uitsluitend ondergeschikte horeca is toegestaan.

Vanaf donderdag 30 januari 2020 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel naast De Zwieseborg in Loozen. Het bestemmingsplan is bedoeld om een de realisatie van een outdoorterrein mogelijk te maken op het perceel.  

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 30 januari 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • -

    digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00314-VG01 

  • -

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf vrijdag 31 januari 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek

Hardenberg, 29 januari 2020