Subsidieregeling Pak je kans-fonds gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
23-12-2019Subsidieregeling Pak je kans-fonds gemeente Hardenberg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de “Subsidieregeling Pak je kans-fonds gemeente Hardenberg”:

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Netto gezinsinkomen: Het inkomen bestaat uit alle netto inkomensbestanddelen waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken volgens artikel 31 lid 1 en 3 Participatiewet en artikel 32 lid 1 onder a Participatiewet.

 • b.

  Maatschappelijke participatie: het meedoen aan het maatschappelijke leven, als leerling, werknemer, ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Op grond van deze subsidieregeling worden enkel subsidies verstrekt door burgemeester en wethouders voor het uitvoeren van/deelnemen aan activiteiten, het laten verrichten van behandelingen en/of het aanschaffen van materialen (hierna gezamenlijk aan te duiden als: activiteit(en) als bedoeld in artikel 2) die direct leiden tot het behalen van onder artikel 3 genoemde doelstellingen.

Artikel 3. Reikwijdte

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 die direct leiden tot professionele ontwikkeling van de aanvrager. Het gaat om:

 • a.

  activiteiten die kansen op betaald werk vanuit een uitkeringssituatie vergroten; en/of

 • b.

  activiteiten die maatschappelijke participatie van de aanvrager vergroten; en/of

 • c.

  activiteiten die leiden tot ontwikkeling van de aanvrager op de arbeidsmarkt vanuit een situatie in loondienst, zelfstandigheid, een uitkeringssituatie of overige situatie waarin de aanvrager zich bevindt op het moment van de aanvraag.

Artikel 4. Algemene uitgangspunten voor het verstrekken van subsidie

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen woonachtig in de gemeente Hardenberg.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen die op het moment van het besluit op de aanvraag 18 jaar of ouder zijn.

 • 3.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de kosten voor de activiteit(en) als bedoeld in artikel 2, waarvoor de aanvrager een subsidie wil ontvangen, maximaal € 8.000,-- bedragen.

 • 4.

  Subsidie wordt gedurende de looptijd van deze regeling slechts 1 maal toegekend aan dezelfde persoon.

 • 5.

  De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op het netto gezinsinkomen van de aanvrager. Hiervoor geldt:

  • a.

   bij een netto gezinsinkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm ontvangt de aanvrager een volledige vergoeding van de kosten van de voorgenomen activiteit(en) als bedoeld in artikel 2 in de vorm van subsidie;

  • b.

   bij een netto gezinsinkomen tussen 130 procent en 150 procent van de bijstandsnorm ontvangt de aanvrager een vergoeding van 60 procent van de kosten van de voorgenomen activiteit(en) als bedoeld in artikel 2 in de vorm van subsidie;

  • c.

   bij een netto gezinsinkomen tussen 150 procent en 170 procent van de bijstandsnorm ontvangt de aanvrager een vergoeding van 30 procent van de kosten van de voorgenomen activiteit(en) als bedoeld in artikel 2 in de vorm van subsidie;

  • d.

   bij een netto gezinsinkomen van meer dan 170 procent van de bijstandsnorm ontvangt de aanvrager geen subsidie voor voorgenomen activiteit(en) als bedoeld in artikel 2.

 • 6.

  Indien belanghebbende ten tijde van de aanvraag in een minnelijke- of wettelijke schuldenregeling zit, kan het inkomen van belanghebbende gelijkgesteld worden aan de bijstandsnorm wanneer er binnen het schuldentraject geen mogelijkheid bestaat om te reserveren voor kosten voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.

 • 7.

  Wanneer het (gezins)vermogen hoger is dan de geldende normen op grond van artikel 34, tweede en derde lid Participatiewet, zal dit deel van het vermogen in mindering worden gebracht op de aangevraagde subsidie. Vermogen in de vorm van een woning wordt buiten beschouwing gelaten. Tevens wordt een apart product waar belanghebbende niet bij kan komen, bedoeld voor begrafeniskosten, buiten beschouwing gelaten.

 • 8.

  Wanneer het college van oordeel is dat er voorliggende voorzieningen aangewend kunnen worden voor de aangevraagde activiteit, zal het bedrag ten hoogte van de voorliggende voorziening(en) in mindering worden gebracht op de aangevraagde subsidie

 

Artikel 5. Indieningseisen

 • 1.

  Bij de aanvraag dient de aanvrager de volgende stukken over te leggen:

  • a.

   een motivatie voor de activiteit en het ontwikkeldoel in de vorm van een ontwikkelplan, volgens het door college van burgemeester en wethouders daarvoor opgestelde format;

  • b.

   een aanmeldformulier volgens het door college van burgemeester en wethouders daarvoor opgestelde format;

  • c.

   een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager: paspoort, ID-kaart of vreemdelingendocument;

  • d.

   een kopie van de laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie van de aanvrager;

  • e.

   een kopie van de laatste bankafschrift(en) of saldo-overzicht(en) van elk opgegeven IBAN van de aanvrager;

  • f.

   een opgave van de kosten van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • g.

   een kopie van de bankpas(sen) met het IBAN waarop de/het (voorschot(ten) van de ) subsidie uitbetaald kan/kunnen worden. Dit is niet nodig als het IBAN al bij het college van burgemeester en wethouders bekend is.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de aanvrager na het indienen van de aanvraag uitnodigen voor een gesprek om de motivatie verder toe te lichten.

 

Artikel 6. Hoogte subsidieplafond

De Subsidieregeling Pak je kans-fonds gemeente Hardenberg kent per kwartaal een subsidieplafond. Deze zijn als volgt bepaald:

 • a.

  voor aanvragen die door het college zijn ontvangen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020: € 50.000,--

 • b.

  voor aanvragen die door het college zijn ontvangen in de periode va 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020: € 50.000,--

 • c.

  voor aanvragen die door het college zijn ontvangen in de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020: € 50.000,--

 • d.

  voor aanvragen die door het college zijn ontvangen in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020: € 50.000,--

 • e.

  voor aanvragen die door het college zijn ontvangen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021: € 50.000,--

 • f.

  voor aanvragen die door het college zijn ontvangen in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021: € 50.000,--

 • g.

  voor aanvragen die door het college zijn ontvangen in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021: € 50.000,--

 • h.

  voor aanvragen die door het college zijn ontvangen in de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021: € 50.000,--

Artikel 7. Wijze van verdeling subsidieplafond

Verlening van subsidie geschiedt op volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het subsidieplafond voor de periode waarvoor het plafond geldt is bereikt.

Artikel 8. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag binnen zes weken nadat de complete aanvraag (dat wil zeggen: voldoend aan de indieningseisen als bedoeld in artikel 5) is ingediend.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder h, van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018 kan subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  de activiteit(en) als bedoeld in artikel 2 waarvoor subsidie wordt aangevraagd is/zijn verricht of aangevangen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de activiteit(en) als bedoeld in artikel 2 waarvoor subsidie wordt aangevraagd in strijd is/zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  de activiteit(en) als bedoeld in artikel 2 waarvoor subsidie wordt aangevraagd een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap heeft/hebben;

 • d.

  aannemelijk is dat de activiteit(en) als bedoeld in artikel 2 waarvoor subsidie wordt aangevraagd ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging kunnen worden verricht;

 • e.

  aan de aanvrager reeds een subsidie is toegekend op basis van de Subsidieregeling Pak je kans-fonds gemeente Hardenberg.

Artikel 10. Verlenen voorschotten

 • 1.

  Bij een subsidie geldt:

  • a.

   bij verlening van een subsidie tot € 5000,-- wordt, voor de start van de activiteit(en) als bedoeld in artikel 2, een voorschot van 100% verleend;

  • b.

   bij verlening van een subsidie tussen € 5000,-- en € 8.000,-- worden, wanneer voor de activiteit(en), waarvoor subsidie is aangevraagd, in termijnen kan worden betaald, voorschotten verleend die, waar het betreft de omvang en de tijdstippen van verlenen, afgestemd zijn op en overeenkomen met de te betalen termijnen;

  • c.

   bij verlening van een subsidie tussen € 5000,-- en € 8.000,-- wordt, voor de start van de activiteit, een voorschot van 100% verleend, wanneer voor de activiteit(en) als bedoeld in artikel 2 waarvoor subsidie wordt verstrekt niet in termijnen kan worden betaald.

 • 2.

  Van de het in het eerste lid bepaalde kan worden afgeweken wanneer daar naar oordeel van het college van burgemeester en wethouders aanleiding voor is.

 • 3.

  Het/de voorschot(ten) worden uitbetaald op het bankrekeningnummer dat de aanvrager bij de aanvraag vermeldt.

 

Artikel 11. Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1.

  Voor het vaststellen van de subsidie geldt:

  • a.

   uiterlijk vier weken na de datum van afronding van de activiteit(en) als bedoeld in artikel 2, dient de aanvrager een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in;

  • b.

   de aanvrager is verplicht om bij het indienen van een aanvraag tot vaststelling een bewijs over te leggen dat de activiteit(en) als bedoeld in artikel 2, waarvoor subsidie is verleend, daadwerkelijk is/zijn verricht.

 

Artikel 12. Terugvordering

Het college van burgemeester en wethouders kan overgaan tot terugvordering van de subsidie indien:

 • a.

  de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet of gedeeltelijk is verricht, en

 • b.

  de aanvrager naar oordeel van het college nadrukkelijk verwijtbaar de activiteiten niet of gedeeltelijk heeft verricht.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze subsidieregeling, indien toepassing van de subsidieregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Pak je kans-fonds gemeente Hardenberg”.

 

Hardenberg, 17 december 2019.

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers

Toelichting

 

Algemeen

 

Het Pak je kans-fonds is een regelluwe subsidie voor inwoners van de gemeente Hardenberg die ervoor moet zorgen dat mensen een stap maken in hun ontwikkeling. Het gaat om een financiële bijdrage voor mensen met een laag- tot middeninkomen om in te zetten voor een activiteit waarmee hun eigen ontwikkeldoel behaald kan worden. Het ontwikkeldoel kan gaan om maatschappelijke participatie of (betaald) werk, maar het kan ook gaan om mensen die werk hebben of als ondernemer werkzaam zijn en hun inkomenspositie kunnen verbeteren door een stap te maken op de arbeidsmarkt. Wat er nodig is om deze stap te maken bepaalt de aanvrager zelf. De mogelijkheden zijn divers: van het halen van een rijbewijs, het weg laten halen van een zichtbare tatoeage tot het volgen van een opleiding.

 

Artikelsgewijze toelichting In deze paragraaf worden uitsluitend de artikelen behandeld die verdere toelichting vragen.

 

Artikel 3: De subsidieregeling kent een brede omschrijving van activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt. Het gaat om activiteiten die logischerwijs leiden tot het ontwikkelen van de aanvrager op het gebied van werk en/of participatie. Enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn: het laten verwijderen van zichtbare tatoeages wanneer dit als een belemmering wordt ervaren om betaald werk te krijgen, het volgen van een opleiding of cursus, het behalen van een rijbewijs wanneer dit vanuit een beoogde werkgever gevraagd wordt of het aanschaffen van materialen wanneer dit noodzakelijk is om te komen tot werk en/of maatschappelijke participatie. Hierbij kan worden gedacht aan materialen zoals gereedschap of een vervoermiddel.

 

Artikel 4, eerste lid: De bijstandsnorm is afhankelijk van de situatie van de aanvrager. Deze is als volgt berekend op basis van normen per 1 juli 2019 inclusief vakantiegeld. Deze normen worden geïndexeerd op basis van de landelijke indexatie:

 

Normen bijstand per 1 juli 2019

100%

130%

150%

170%

Jongerennormen, zonder kinderen

 

 

 

 

alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is

€ 254,39

€ 330,71

€ 381,59

€ 432,46

gehuwden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn

€ 508,78

€ 661,41

€ 763,17

€ 864,93

gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners

€ 990,41

€ 1.287,53

€ 1.485,62

€ 1.683,70

 

 

 

 

 

Jongerennorm, met kinderen

 

 

 

 

alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is

€ 254,39

€ 330,71

€ 381,59

€ 432,46

gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn

€ 803,19

€ 1.044,15

€ 1.204,79

€ 1.365,42

gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners

€ 1.284,82

€ 1.670,27

€ 1.927,23

€ 2.184,19

 

 

 

 

 

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 

 

 

 

een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoner

€ 1.030,42

€ 1.339,55

€ 1.545,63

€ 1.751,71

gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoner

€ 1.472,03

€ 1.913,64

€ 2.208,05

€ 2.502,45

 

 

 

 

 

Normen pensioengerechtigden

 

 

 

 

een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners

€ 1.154,03

€ 1.500,24

€ 1.731,05

€ 1.961,85

gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zonder kostendelende medebewoners

€ 1.571,50

€ 2.042,95

€ 2.357,25

€ 2.671,55

 

 

 

 

 

Buiten beschouwing te laten vermogen

 

 

 

 

alleenstaande

€ 6.120,00

nvt

nvt

nvt

alleenstaande ouder

€ 12.240,00

nvt

nvt

nvt

gehuwden

€ 12.240,00

nvt

nvt

nvt

 

Artikel 4, tweede lid:

Van jongeren tot 27 jaar zal het volgen van regulier onderwijs altijd voorliggend zijn. Wanneer dit niet mogelijk is voor belanghebbende kan een aanspraak gemaakt worden op het Pak je kans-fonds. Het Pak je kans-fonds kan daarnaast aanvullend zijn.

 

Artikel 4, achtste lid:

Indien aanvrager aanspraak kan maken op voorliggende voorzieningen, worden deze in mindering gebracht op de aangevraagde subsidie. Voorliggende voorzieningen kunnen bijvoorbeeld zijn een bijdrage van werkgever, het UWV of andere financieringsmogelijkheden.

 

Artikel 5, tweede lid:

Inwoners kunnen voorafgaand aan de aanvraag ondersteuning krijgen bij het opstellen van de aanvraag en het ontwikkelplan.

 

Artikel 10, tweede lid:

Afhankelijk van de betaling die de aanvrager dient te doen aan het instituut waar de activiteit verricht wordt, kan de uitbetaling worden aangepast en kan gekozen worden voor ofwel het voldoen in termijnen, danwel het voldoen in een keer.

 

Artikel 10, vierde lid:

Als algemene regel geldt dat de subsidie wordt uitbetaald aan de aanvrager zelf. Dit omdat het college met het invoeren van deze regeling nadrukkelijk uitgaat van de verantwoordelijkheid en eigen regie van de aanvrager. In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarin er sprake is van schulden en/of roodstand op de bankrekening van de aanvrager.

 

Artikel 12, tweede lid:

Er is een kanbepaling opgenomen in deze regeling voor het terugvorderen van de subsidie. Subsidie kan alleen worden teruggevorderd wanneer er naar het oordeel van het college sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van de aanvrager. Hiermee wordt bedoeld dat er sprake is van grove opzet of schuld van de aanvrager voor wat betreft het niet verrichten van de activiteiten. Een voorbeeld is wanneer de aanvrager de subsidie voor een ander doel heeft gebruikt dan de activiteit waarvoor de subsidie is aangevraagd.

 

Artikel 13

De hardheidsclausule bepaald dat in bijzondere gevallen kan worden afgeweken van bepalingen in deze subsidieregeling. Zo kan er bijvoorbeeld een bedrag worden toegekend hoger dan € 8000,-- wanneer alternatieve mogelijkheden tot participatie voor belanghebbende naar oordeel van het college uitgesloten zijn en/of naar verwachting niet zullen leiden tot het gewenste ontwikkeldoel.