Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
06-12-2019Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 19 november 2019;

 

Besluit:

 

 • 1.

  De gewijzigde “Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020” vast te stellen;

 • 2.

  .....

 • 3.

  .....

 • 4.

  .....

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 3 december 2019.

 

De raad voornoemd,

 

de griffier de voorzitter,

F.G.S. Droste drs. J.W. Wiggers

 

Verordening werkgeverscommissie

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent namens de raad het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit twee leden, een voorzitter, bij voorkeur de voorzitter van de grootste fractie in de raad, en een ander lid uit de raad. Voorzitter en lid vertegenwoordigen zowel coalitie als oppositie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie heeft als taken:

 • a.

  het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren waaronder de functiebeschrijving en waardering, met uitzondering van de besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag en de vaststelling van de instructie van de griffier zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • b.

  het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag en de instructie van de griffier;

 • c.

  het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken met de griffier;

 • d.

  overige tot het werkgeverschap behorende taken ten aanzien van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren.

Artikel 5. Ondersteuning van de werkgeverscommissie

De griffier of een door de griffier aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 6. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij unanimiteit van stemmen.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering beide leden aanwezig zijn.

Artikel 7. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 8. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 10. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 14. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie Griffie'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderingvan de raad van de gemeente Hardenberg van 3 december 2019.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste drs. J.W. Wiggers