Subsidieregeling zorg en waardering voor natuur 2019 – 2022

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
27-11-2019



Subsidieregeling zorg en waardering voor natuur 2019 – 2022

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

overwegende dat het met het oog op de biodiversiteit in de gemeente Hardenberg gewenst is om de zorg en waardering voor natuur actief te stimuleren;

 

overwegende dat een subsidieregeling ondernemers en vrijwilligersorganisaties zal helpen om concrete activiteiten te organiseren;

 

gelet op titel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de: “Subsidieregeling zorg en waardering voor natuur 2019 – 2022”.

 

 

Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  biodiversiteit: de verscheidenheid aan levensvormen in een bepaald gebied;

 • b.

  actieprogramma: actieprogramma zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 12 november 2019;

 • c.

  natuurinclusieve landbouw: een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf;

 • d.

  groene vrijwilligersorganisaties: vrijwilligersorganisaties met doelstellingen op het gebied van behoud en waar mogelijk bevordering van flora en fauna in de gemeente Hardenberg;

 • e.

  gezamenlijke activiteiten: activiteiten die gericht zijn op een bepaalde categorie inwoners van Hardenberg, zoals inwoners van een bepaald gebied, kinderen van een bepaalde school, bezoekers van een bepaald bedrijf of gebied.

Artikel 2. Doelstelling

Deze regeling heeft ten doel het subsidiëren van activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de zorg en waardering voor natuur en biodiversiteit, dit in overeenstemming met de in het actieprogramma geformuleerde begrippen en doelen.

Artikel 3: Subsidiecriteria en hoogte subsidie

 • 1)

  Een subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verleend aan:

  • a)

   groene vrijwilligersorganisaties, voor de aanschaf van materialen of het organiseren van activiteiten voor de eigen leden. De subsidie voor deze categorie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 4, onder a en b, met een maximum van € 1.000,- per organisatie per jaar;

  • b)

   rechtspersonen, voor het organiseren en uitvoeren van gezamenlijke activiteiten met als doel de biodiversiteit en de zorg en waardering voor natuur te vergroten. De subsidie voor deze categorie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 4, onder a en b, met een maximum van € 5.000,- per aanvrager per jaar;

  • c)

   rechtspersonen, voor het organiseren en uitvoeren van initiatieven en experimenten gericht op natuurinclusieve landbouw en/of agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De subsidie voor deze categorie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 4, onder a en b, met een maximum van € 5.000,- per aanvrager per jaar;

  • d)

   rechtspersonen, voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten gericht op natuurbeleving. De subsidie voor deze categorie bedraagt 50% van subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 4, onder a en b, met een maximum van € 5.000,- per activiteit per jaar.

 • 2)

  Uitsluitend organisaties en rechtspersonen die actief zijn binnen de gemeente Hardenberg komen voor subsidie in aanmerking, uitsluitend voor activiteiten binnen de gemeente Hardenberg.

 

Artikel 4: Subsidiemethodiek

 • a.

  Subsidie wordt verleend als bijdrage in de organisatie-, promotie-, aanschaf- en uitvoeringskosten van de activiteiten.

 • b.

  Subsidiabele kosten zijn de kosten die direct betrekking hebben op de activiteiten;

 • c.

  Gedurende twee afzonderlijke perioden kunnen aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling worden ingediend.

 • d.

  De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de directeur van Natuuractiviteitencentrum De Koppel en aan het afdelingshoofd Landelijk Gebied van Landschap Overijssel, tenzij de organisaties betrokken zijn of direct belang hebben bij de aanvraag waarover advies wordt gevraagd; bij besluiten op de aanvragen wordt rekening gehouden met de uitgebrachte adviezen.

 • e.

  De beoordeling van de aanvraag vindt plaats aan de hand van de subsidiecriteria uit artikel 3, het aantal deelnemers dat aan de activiteit mee kan doen en de mate waarin de activiteit een langdurig effect heeft op de biodiversiteit.

 

Artikel 5: Subsidieplafond

 • a.

  het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de subsidieverlening met toepassing van deze regeling (het subsidieplafond) bedraagt voor de duur van deze regeling € 17.500,- per openstellingsperiode;

 • b.

  Het college rangschikt per openstellingsperiode de aanvragen op basis van de in artikel 4 lid e benoemde criteria, waarbij als door toekenning van alle aanvragen het subsidieplafond zou worden overschreden, het beschikbare budget (subsidieplafond) wordt toegekend op basis van deze rangschikking.

 

Hoofdstuk II De subsidieverlening

Artikel 6: De subsidieaanvraag

Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over in de vorm van een ingevuld aanvraagformulier:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  de doelen en resultaten die met die activiteiten worden nagestreefd en een beschrijving van de wijze waarop de activiteiten daaraan bijdragen;

 • c.

  het aantal deelnemers dat aan de activiteit mee kan doen;

 • d.

  een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Artikel 7: Uitsluitingen aanspraak op subsidie

Activiteiten waarvoor reeds op grond van andere gemeentelijke regelingen subsidie is of kan worden verstrekt, komen niet in aanmerking voor subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 8: Subsidieverlening

De beschikking tot vergunningverlening vermeldt in ieder geval:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;

 • b.

  de hoogte van het subsidiebedrag;

 • c.

  de wijze waarop dit bedrag is bepaald, met toepassing van het bepaalde in artikel 3, artikel 4 en, indien van toepassing, artikel 5, onder b;

 • d.

  de op de subsidie van toepassing zijnde verplichtingen zoals bepaald in deze regeling en de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018.

Hoofdstuk III: Verplichtingen van de organisator

Artikel 9. Eindverantwoording

Binnen een jaar na aanvraag wordt een financiële en inhoudelijke verantwoording ingediend waarbij ook drie foto’s van de activiteit of investering worden bijgevoegd.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding en intrekking

 • a.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking daarvan.

 • b.

  Deze regeling wordt ingetrokken per 31 december 2022.

 

Artikel 11: Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling zorg en waardering voor natuur 2019 – 2022”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg d.d. 13 november 2019.

De secretaris, de burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers