Onderwerp:

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
29-10-2019Onderwerp:

Logo Hardenberg

Aanvraag/opheffing gehandicaptenparkeerplaats.

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Advies:

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg;

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 5 december 2018, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven,

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • -

  dat er bij de gemeente Hardenberg een verzoek is ingediend om aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Beethovenstraat 7a te Dedemsvaart op opheffing van de gehandicaptenparkeerplaats de woning Moerheimstraat 10 te Dedemsvaart;

 • -

  dat verzoeker in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

 • -

  dat er door de verhuizing voldoende aanleiding bestaat voor inwilliging van dit verzoek;

 • -

  dat de aan te wijzen en op te heffen gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

 • -

  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

B E S L U I T;

 • 1.

  de parkeerplaats, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en gelegen nabij Beethovenstraat 7a te Dedemsvaart, door plaatsing van het bord E6 en een vak markering aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de houder van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • 2.

  de algemene gehandicaptenparkeerplaats, gelegen nabij Moerheimstraat 10 te Dedemsvaart door verwijdering van het bord E6 op te heffen;

 • 3.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   de aanvrager

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

  • -

   de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

 • 4.

  het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

 • 5.

  de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad de Dedemsvaartse Courant.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle