Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
11-09-2019Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Gemeente Hardenberg

Logo Hardenberg

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Hardenberg maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 19 juli 2019 is een Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend voor een melkvee- en vleesvarkensbedrijf aan de Coevorderweg-Noord 44 in Slagharen.

Het plan is om de melkveehouderij te wijzigen door aansluitend aan de bestaande ligboxenstal een nieuwe stal voor melk- en kalkoeien te bouwen voorzien van een emissiearme vloer. Verder vinden er binnen de bestaande rundveehouderijgebouwen wat verschuivingen plaats. Voor de varkenshouderij worden geen wijzigingen doorgevoerd.

Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2a van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben op besloten dat voor

deze activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor de voorgenomen activiteit. Volgens burgemeester en wethouders van Hardenberg leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

Het besluit en de relevante stukken liggen tijdens de openingstijden vanaf 12 september 2019 zes weken ter inzage bij de publieksdienst van de gemeente Hardenberg, Stephanuspark 1 in Hardenberg.

Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtsreeks in zijn belang treft.

 

Hardenberg, 11 september 2019