Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Groot Oever 2 Balkbrug'

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
04-09-2019Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Groot Oever 2 Balkbrug'

Logo Hardenberg

Bij besluit van 27 augustus 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Groot Oever 2 Balkbrug' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 5 september 2019 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op perceel Groot Oever 2 in Balkbrug. Het bestemmingsplan voorziet in de omzetting van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 5 september 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • -

    digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00328-VG01

  • -

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf vrijdag 6 september 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 4 september 2019