Tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2019

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
07-08-2019Tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018;

Besluiten:

vast te stellen de

“tijdelijke subsidieregeling scholing VE certificering gemeente Hardenberg 2019”:

 

 

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Kinderopvang: Aanbod kinderopvang vanuit een landelijk geregistreerd kinderdagverblijf in de zin van Wet kinderopvang.

 • 2.

  De gemeente: De gemeente Hardenberg

 • 3.

  Voorschoolse educatie (VE) : Een aanbod peuteropvang gericht op kinderen van 2 tot 4 jaar oud als bedoeld in artikel 166, eerste en tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en dat voldoet aan de kwaliteitseisen van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vastgesteld op 7 juli 2010, en zoals nadien gewijzigd.

 • 4.

  Pedagogisch medewerker : Een pedagogisch medewerker werkzaam in een voorziening voor kinderdagopvang in de gemeente die werkt met kinderen van 2 tot 4 jaar.

 • 5.

  Voorziening: Het aanbod kinderdagopvang zoals een instelling dat op een specifieke locatie aanbiedt in de gemeente.

 • 6.

  Aanvrager: Een rechtspersoon die een voorziening voor kinderdagopvang exploiteert in de gemeente.

 • 7.

  Scholingstraject Uk en Puk : Een scholingsaanbod voor pedagogisch medewerkers gericht op het behalen van een certificaat zoals bedoeld in het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vastgesteld op 7 juli 2010, en zoals nadien gewijzigd, art.4 en art. 5.

  Met dien verstande dat slechts voor subsidie in aanmerking komt certificering in het programma Uk en Puk.

Hoofdstuk II de subsidieverlening

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen vanaf 15 september 2019 een incidentele subsidie verstrekken aan een aanvrager van een subsidie als tegemoetkoming in de kosten van een scholingstraject Uk en Puk voor pedagogisch medewerkers.

Artikel 3 Bijzondere bepalingen en verplichtingen

De subsidie kan worden aangevraagd tot uiterlijk 15 september 2019 op de daarvoor door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulieren.

Artikel 4 reikwijdte van de subsidieregeling

 • 1.

  Voor de subsidie komt slechts in aanmerking een rechtspersoon die op 1 september 2019 een voorziening voor kinderdagopvang exploiteert in de gemeente die is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang in de zin van Wet kinderopvang.

 • 2.

  Subsidie wordt slechts verstrekt voor pedagogisch medewerkers werkzaam in een voorziening voor kinderdagopvang in de gemeente die werken met peuters van 2 tot 4 jaar.

 

Artikel 5 Grondslag voor de subsidieberekening

De grondslag voor de subsidie is een bedrag van maximaal € 1.075 per pedagogisch medewerker die een volledig scholingstraject Uk en Puk volgt dat met een certificaat afgerond.

Artikel 6 De subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragers die voor een incidentele subsidie voor een scholingstraject Uk en Puk in aanmerking willen komen kunnen voor 15 september 2019 een subsidieaanvraag indienen.

 • 2.

  De aanvraag als bedoeld in lid 1 van dit artikel vermeldt:

  • a.

   het aantal pedagogisch medewerkers waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een gespecificeerde opgave per aanvrager van: de volledige naam, het adres en de geboortedatum van de pedagogisch medewerkers waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders nemen binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag een besluit over de subsidieverlening.

 • 4.

  Aanvragen ontvangen na 15 september 2019 worden niet meer in behandeling genomen.

 

Artikel 7 Het subsidieplafond

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de in de (concept) gemeentebegroting vastgestelde budgetten welk bedrag als subsidieplafond beschikbaar is voor scholingstrajecten Uk en Puk

 • 2.

  Burgemeester en wethouders verdelen de subsidie voor scholingstrajecten Uk en Puk als volgt:

  • a.

   per instelling wordt conform de grondslag van artikel 5 de totale subsidie voor het aangevraagde aantal scholingstrajecten berekend;

  • b.

   wanneer het totaal van alle subsidiabele aanvragen van alle instellingen het subsidieplafond niet overschrijdt wordt op grond hiervan het aantal subsidiabele scholingstrajecten Uk en Puk voor het kalenderjaar per instelling vastgesteld;

  • c.

   indien het totaal van de aangevraagde subsidie het door burgemeester en wethouders vastgestelde subsidieplafond overschrijdt vindt een herverdeling van de te verlenen subsidie peuteropvang plaats. Deze herverdeling wordt gebaseerd op de voorafgaand aan het kalenderjaar van de aanvraag gerealiseerde plaatsen voorschoolse educatie, met dien verstande dat elke aanvrager minimaal 1 hele plaats toegekend krijgt. Waarna vervolgens op basis van het percentage voorafgaand aan het kalenderjaar van de aanvraag gerealiseerde plaatsen voorschoolse educatie het restant wordt verdeeld.

 

Artikel 8 De subsidieverlening

Bij de subsidieverlening wordt bepaald of en, zo ja, op welke wijze (het aantal termijnen, de termijnbedragen en de data waarop deze worden uitbetaald) een voorschot wordt verstrekt op de verleende subsidie.

Hoofdstuk III de subsidievaststelling

Artikel 9 Rapportageverplichtingen en subsidievaststelling

 • 1.

  De aanvrager registreert en legt verantwoording af, waarbij wordt overgelegd:

  • a.

   een overzicht op naam met vermelding van adres en geboortedatum van alle pedagogisch medewerkers die aan het door de gemeente gesubsidieerde scholingstraject Uk en Puk hebben deelgenomen en met een certificaat hebben afgerond;

  • b.

   een factuur van de aanbieder van het scholingstraject waaruit blijkt hoeveel scholingstrajecten Uk en Puk er zijn afgenomen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen formulieren vaststellen voor het indienen van de verantwoordingsgegevens ten behoeve van de subsidievaststelling.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere gegevens opvragen om de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie conform de opgelegde verplichtingen te controleren.

 • 4.

  Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt voor 1 december 2020 ingediend.

 • 5.

  Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden de gegevens overlegd zoals omschreven in artikel 9 lid 1.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders stellen op basis van de ingediende aanvraag de subsidie vast op basis van het aantal pedagogisch medewerkers dat het gehele scholingstraject Uk en Puk heeft afgerond met een certificaat.

 • 7.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de betaalde trajectprijs per pedagogisch medewerker die het gehele scholingstraject Uk en Puk met een certificaat heeft afgerond, tot het maximum van de in artikel 5 genoemde grondslag.

 • 8.

  De subsidie kan op nihil worden vastgesteld:

  • a.

   wanneer de aanvrager van de subsidie de aanvraag tot vaststelling van de subsidie niet tijdig indient;

  • b.

   wanneer de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ook na een eventuele hersteltermijn niet compleet is;

  • c.

   wanneer de aanvrager niet heeft voldaan aan de bepalingen in deze subsidieregeling.

 • 9.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld:

  • a.

   wanneer het aantal pedagogisch medewerkers dat het scholingstraject heeft afgerond met een certificaat lager is dan het aantal waarvoor subsidie is verleend;

  • b.

   wanneer de werkelijk kosten per scholingstraject lager zijn dan de in art. 5 genoemde grondslag.

 

Hoofdstuk IV slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10 Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018

Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is geregeld, gelden de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Na vaststelling van de subsidies verleend op grond van deze tijdelijke regeling zijn vastgesteld vervalt deze tijdelijke regeling van rechtswege.

Artikel 12 Citeerartikel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als “Tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering Hardenberg 2019”.

 

Hardenberg, 24 juli 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

loco-secretaris, loco-burgemeester,

F.M. de Ruiter A.H. te Rietstap