Verkeersbesluit realiseren laad en losvoorziening Sallandsestraat

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
17-07-2019Verkeersbesluit realiseren laad en losvoorziening Sallandsestraat

Logo Hardenberg

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 5 december 2018, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven,

Overwegende:

- dat de Sallandsestraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Hardenberg;

- dat deze weg gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximum geldende snelheid van 30 km/h;

- dat de categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

- dat de verblijfsfunctie op deze wegen centraal staat;

- dat de gemeente Hardenberg bezig is met de herontwikkeling van de omgeving Spinde;

- dat de insteek van deze reconstructie onder andere het verplaatsen van winkels naar het kernwinkelgebied betreft;

- dat in dat kader Poelier Rademaker zich gaat vestigen in het pand aan de Admiraal Helfrichstraat 1b;

- dat bevoorrading van het pand aan de zijde van de Sallandsestraat plaats gaat vinden;

- dat hiervoor een laad- en losdeur gerealiseerd gaat worden;

- dat voor de toekomstige locatie van de laad- en losdeur twee haakse parkeervakken gelegen zijn;

- dat de doorgang achter de parkeervakken en de zijgevel van het pand minder dan 1 meter is;

- dat Poelier Rademaker verzocht heeft om de twee parkeervakken op te heffen en een laad- en losvoorziening te creëren;

- dat op deze manier het laden en lossen op de Sallandsestraat voorkomen wordt;

- dat deze parkeervakken voornamelijk gebruikt wordt door bezoekers van de Dierenwinkel;

- dat in de omgeving voldoende parkeercapaciteit aanwezig is;

- dat met de Dierenwinkel afstemming is geweest over het voornemen om de parkeervakken op te heffen;

- dat het laden en lossen ten behoeve van de Dierenwinkel nu op de Sallandsestraat of op één van de parkeervakken gebeurt;

- dat de Dierenwinkel daarom de meerwaarde van het realiseren van een laad-en losvoorziening inziet en daarom met het voorstel instemt;

- dat voor het instellen van een laad- en losvoorziening een verkeersbesluit noodzakelijk is;

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot:

o het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

Besluit:

1.het instellen van een laad- en losvoorziening door middel van het plaatsen van bord E7 uit bijlage 1 van het RVV 1990, langs de Sallandsestraat, ter hoogte van de zijgevel van het pand aan de Admiraal Helfrichstraat 1b. Voor het realiseren van de laad en losvoorziening dienen twee parkeervakken opgeheven te worden.

Situatieschets:

Situatieschets laad en losvoorziening Sallandsestraat

Hardenberg, juli 2019

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle