Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
17-07-2019Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning

Logo Hardenberg

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onderwerp: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Brucht

- het splitsen van de woning op het perceel Bruchterbeekweg 32 en 32a

Het betreffen een besluit voor een omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning ligt vanaf 18 juli 2019 ter inzage tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, een afspraak kunt u maken via telefoon 14 0523.

Het besluit is tevens raadpleegbaar op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl op adres of op plan identificatienummer(IDN): NL.IMRO.0160.OVUP00081-VG01.

Vanaf 19 juli 2019 kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 17 juli 2019