Concept verkeersbesluit Hessenweg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
10-07-2019Concept verkeersbesluit Hessenweg

Logo Hardenberg

 

Het college van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

 

Overwegende:

- dat de bereikbaarheid van Sportpark de Boshoek en de woonwijk Heemse gegarandeerd moet worden;

- dat de Sportpark de Boshoek sinds de opening van de Boshoektunnel veilig en comfortabel bereikbaar is via het bedrijventerrein Haardijk;

- dat de aanrijroute via de boshoektunnel niet veel langer is (in km’s) dan via de Hessenweg;

- dat de aansluiting van de Hessenweg op de N34 uit veiligheidsoverwegingen is verwijderd;

- dat al het gemotoriseerde verkeer gebruik moet maken van de aansluiting N343 op de N34;

- dat de woonwijk Heemse op verschillende manieren ontsloten is op de N343

- dat de woonwijk Heemse een wegennet kent dat niet bedoeld is voor het faciliteren van het doorgaande verkeer;

- dat de Hessenweg als onveilig wordt beschouwd door fietsers

- dat de Hessenweg onderdeel gaat uitmaken van de kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding tussen Ommen en Hardenberg;

- dat het voor de verkeersveiligheid van de fietsers wenselijk is om het aantal motorvoertuigen op de Hessenweg te verlagen;

- dat de leefbaarheid van de woonwijk Heemse wordt vergroot indien er geen sprake meer is van doorgaand verkeer door de wijk;

- dat bedrijven in de woonwijk en op sportpark de Boshoek voldoende bereikbaar zijn voor zowel fiets als gemotoriseerd verkeer;

- dat op het sportpark de Boshoek geen voorzieningen en/of bedrijven gevestigd zijn die volledig afhankelijk zijn van langskomend verkeer;

- dat in juni 2018 de boshoektunnel in gebruik is nomen en dat tegelijkertijd de Hessenweg ter hoogte van nr 72 is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door middel van fysieke maatregelen;

- dat de afsluiting van de Hessenweg een positief effect heeft gehad op de verkeersveiligheid in de Hessenweg;

- dat de afsluiting van de Hessenweg de bereikbaarheid van de Boshoek weliswaar heeft gewijzigd maar niet onmogelijk heeft gemaakt;

- dat de bereikbaarheid van de sportvoorzieningen, woning(en) en bedrijven op het sportcomplex de Boshoek is gegarandeerd door de aanleg van de boshoekhoektunnel;

- dat zowel de woonwijk Heemse alsmede het sportcomplex de Boshoek goed bereikbaar is voor hulpdiensten ook bij calamiteiten in de boshoektunnel;

- dat de leefbaarheid van de wijk Heemse is toegenomen door de afsluiting;

- dat als gevolg van matige bewegwijzering en automatisch gedrag in het eerste jaar nog veel bezoekers van de Boshoek gebruik hebben gemaakt van de Hessenweg;

- dat de verbeterde bewegwijzering en een communicatietraject er voor zal zorgen dat in het tweede seizoen nog veel meer bezoekers gebruik zullen gaan maken van de nieuwe aanrijroute;

- dat het verkeerskundig bureau Roelofs de verschillende opties heeft beschreven en beoordeeld;

- dat het bureau tot de conclusie komt dat het voor de verkeersveiligheid wenselijk is om de afsluiting van de Hessenweg te handhaven;

- dat voor het definitief afsluiten van de Hessenweg dit verkeersbesluit noodzakelijk is;

- dat voor het definitief afsluiten van de Hessenweg nog een herinrichting van de weg noodzakelijk is, waardoor de duidelijkheid en de verkeersveiligheid toeneemt;

- dat het ter ondersteuning van deze maatregel het wenselijk is om het weggedeelte tot de Lindenlaan in te richten als fietsstraat en het instellen van een maximum snelheid van 30 km/h.

- dat het wenselijk is om het doorgaande karakter van de fietsverbinding te benadrukken door de fietsers voorrang te geven op het verkeer van en naar de boshoektunnel;

- dat het fietspad vanaf de Larixlaan een ondergeschikt karakter heeft en derhalve voorrang moet verlenen aan het verkeer van en naar de boshoektunnel;

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot:

o het verzekeren van de veiligheid op de weg;

o het beschermen van weggebruikers en passagiers;

o het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

o het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

o het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

o het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

 

Besluit:

1. het, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet, gebruik van de Hessenweg te beperken door middel van het plaatsen van afzetpalen ter hoogte van huisnummer 72 en het gemotoriseerde verkeer hierover te informeren door het plaatsen van bord L8 met onderbord OB54 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

2. het instellen van de maximumsnelheid van 30 km/h op de Hessenweg (gedeelte Lindenlaan – Boshoek) en de toegangsweg tot de Boshoek (gedeelte ingang Boshoek en oversteek fietspad) door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1-30ZB en A2-30ZB van bijlage 1 van het RVV 1990, op de volgende locaties:

a. Op de Hessenweg ter hoogte van Hessenweg nr 58, waarbij de huidige zoneborden op de Lindelaan worden verwijderd, waardoor deze zone naadloos aansluit op de bestaande zone-30;

b. Op de toegangsweg naar de Boshoek ten noordoosten van de fietsoversteek;

c. Op het fietspad naar de Ommerweg ter hoogte van de bebouwde komgrens;

d. Op het fietspad naar de Larixlaan ter hoogte van de bebouwde komgrens;

3. Het instellen tot verplicht (brom)fietspad doormiddel van het aanbrengen van de verkeersborden G12a op de volgende paden:

a. Pad vanaf de toegangsweg tot de Boshoek tot de Ommerweg

b. Pad vanaf de toegangsweg tot de Boshoek tot de Larixlaan (thv Larixlaan nr 6)

4. Het instellen van (brom)fietsers in de voorrang door middel van het plaatsen van de borden B6 en haaientanden uit bijlage 1 van het RVV 1990 ter plaatsen van de (brom)fietsoversteekplaats ter hoogte van de toegangsweg tot de Boshoek ; met dien verstande dat bestuurders die naderen vanaf de toegangsweg tot de Boshoek of vanaf de toegangsweg naar de tunnel onder de N34 voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Hessenweg of het fietspad naar de Ommerweg

5. Het instellen van een voorrangsregeling op de aansluiting van het verplicht fiets- en bromfietspad de Larixlaan op de toegangsweg tot de Boshoek, uitsluitend door middel van de toepassing van haaientanden met dien verstande dat de bestuurders die naderen vanaf de Larixlaan voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de toegangsweg tot de Boshoek.

 

Situatieschets:

 

 

Hardenberg, juli 2019

 

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

Loco-secretaris E.C.B. Hoitink,

 

Burgemeester P.H. Snijders,

 

Ter inzage

Het (concept)verkeersbesluit met bijbehorende tekening kunt u voor een periode van acht weken (tot en met donderdag 5 september 2019) inzien op het gemeentehuis of zie voor het volledige besluit de site van de digitale Staatscourant https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Indienen zienswijze

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 8 weken na de dag van bekendmaking van dit voorgenomen besluit hiertegen een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA, Hardenberg. De zienswijze moet zijn ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen de zienswijze zich richt en de gronden (motivering) van de zienswijze.

Indien u geen zienswijze indient of niet tijdig indient, dan kunt u in een later stadium geen beroep meer instellen tegen het besluit.