Verkeersbesluit instellen K&R-parkeervakken - Fonteinkruid

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
10-07-2019Verkeersbesluit instellen K&R-parkeervakken - Fonteinkruid

Logo Hardenberg

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 5 december 2018, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven,

Overwegende:

- dat de Fonteinkruid gelegen is binnen de bebouwde kom van Hardenberg;

- dat deze weg gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximum geldende snelheid van 30 km/h;

- dat de categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

- dat de verblijfsfunctie op deze wegen centraal staat;

- dat aan de Fonteinkruid de basisschool de Morgenster gelegen is;

- dat bij de bouw van de woningen aan de Fonteinkruid ruimte gereserveerd is voor een mogelijke uitbreiding van basisschool de Morgenster;

- dat deze gereserveerde ruimte inmiddels niet meer noodzakelijk is;

- dat in 2008 het bestemmingsplan voor deze ruimte daarom gewijzigd is naar de bestemming woningbouw;

- dat door onder andere door de crisis tot op heden op deze locatie geen woningbouw heeft plaatsgevonden;

- dat de parkeerdruk in de loop der jaren op de Fonteinkruid toegenomen is;

- dat bewoners gebruik maken van het braakliggende terrein voor het parkeren van hun voertuigen;

- dat ouders van schoolgaande kinderen het terrein eveneens gebruiken om te parkeren ten behoeve van het halen en brengen van hun kinderen;

- dat op het terrein door de gemeente (tijdelijke) paaltjes geplaatst zijn, om te voorkomen dat men het terrein met motorvoertuigen oversteekt;

- dat inmiddels een ontwikkelaar zover is om vier woningen te ontwikkelen op deze locatie;

- dat bewoners bezwaren hebben ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van de vier woningen;

- dat deze bezwaren zich voornamelijk richten op het verdwijnen van de (tijdelijke) parkeerfaciliteiten en het toenemen van de parkeerdruk;

- dat dit geen gronden zijn om de woningbouw tegen te gaan;

- dat het college desondanks de problemen herkend en toegezegd heeft met de bewoners te kijken naar de om het parkeren te optimaliseren;

- dat dit door de bewoners voortvarend opgepakt is en samen met de gemeente een integraal ontwerp opgesteld is;

- dat dit ontwerp voorziet in het aanbrengen van (extra) parkeerfaciliteiten, het onderhouden van groen, het verbeteren van de speelvoorzieningen en het beter vormgeven van de schoolomgeving;

- dat onderdeel van deze schoolomgeving het aanwijzen van drie parkeervakken voor het halen en brengen van kinderen (Kiss&Ride) is;

- dat deze aanwijzing tot Kiss&Ride parkeervakken geldig is van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur;

- dat op deze manier de parkeercapaciteit zo optimaal mogelijk benut wordt;

- dat voor het aanwijzen van parkeervakken als Kiss&Ride parkeervakken het nemen van een verkeersbesluit noodzakelijk is;

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot:

o het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

Besluit:

1.het aanwijzen van drie parkeervakken tot Kiss en Ride parkeervakken van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur, langs de Fonteinkruid in Hardenberg, door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990. Op het bord wordt de afbeelding Kiss&Ride weergegeven en op een onderbord wordt aangegeven op welke dagen en tijden dit van toepassing is.

 

Situatieschets:

Hardenberg, juli 2019

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle