Vaststelling categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
01-07-2019Vaststelling categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2019;

Besluit:

 

 • 1.

  tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist van 21 september 2010 in te trekken;

 • 2.

  op grond van artikel 6.5, derde lid, Besluit ruimtelijke ordening de bijgaande lijst van categorieën vast te stellen;

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 25 juni 2019.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste, P.H. Snijders

Lijst met categorieën van gevallen als bedoeld in artikel 6.5, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist is

 

Behorende bij het raadsbesluit van 25 juni 2019 met kenmerk 2444736

 

Voor de uitleg van de begrippen wordt verwezen naar de begrippenlijst van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, dan wel de begrippenlijst van het geldende bestemmingsplan waarbinnen het project is gelegen of in de directe nabijheid daarvan.

 

A

Projecten binnen- en buitenstedelijk gebied

 • 1.

  Projecten die in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders in een bestemmingsplan, structuurvisie, stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, masterplan, gebiedsvisie, beleidsnotitie, projectplan of daarmee te vergelijken vastgesteld ruimtelijk kader.

 • 2.

  Projecten die passen binnen een wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan (met uitzondering van nieuwvestiging van agrarische bedrijven).

 

B

Wonen

Projecten ten behoeve van woon(zorg)functies mits het maximaal 12 1 woningen c.q. woon(zorg)eenheden betreft.

 

C

Bijzondere doeleinden

Projecten ten behoeve van educatieve, sociale en/of medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve en welzijnsvoorzieningen alsmede overige maatschappelijke voorzieningen met bijbehorende voorzieningen, mits het gaat om projecten die behoren tot categorie 1 en 2, of projecten die qua aard en milieuhinder vergelijkbaar zijn met deze categorieën, zoals bedoeld in de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering”.

 

D

Bedrijven

Projecten ten behoeve van bedrijfsfuncties op een daartoe bestemd terrein dan wel als nevenfunctie mits het gaat om projecten die behoren tot categorie 1 en 2, of projecten die qua aard en milieuhinder vergelijkbaar zijn met deze categorieën, zoals bedoeld in de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzone-ring”.

 

E

Infrastructuur

Projecten die zien op het herinrichten, veranderen en vernieuwen van openbare ruimte en de daarin aanwezige verkeers-, parkeer-, groen-, speel- en watervoorzieningen en verblijfsgebieden.

   

F

Nutsvoorzieningen

Projecten ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het wegverkeer.

 

G

Kleinschalige bouwwerken in openbare ruimte

Bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van sociale, culturele, openbare, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen.

 

H

Gebruik onbebouwde gronden

Het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden, anders dan ten behoeve van het bouwen mits het gebruik binnen de bestaande functionele structuur past.

 

I

Agrarisch

Bouwprojecten voor de uitbreiding van een bouwperceel met maximaal 0,5 ha van een bestaand en bestemd agrarisch bedrijf.

 

* agrarisch bedrijf = een bedrijf, dat geheel of overwegend gericht is op het bedrijfsmatig voortbrengen van agrarische producten door het telen van gewassen waaronder begrepen tuinbouw en/of het houden van dieren, waaronder begrepen een productiegerichte paardenhouderij, inclusief pensionstal en productie van zonne-energie waarvan de geproduceerde elektriciteit in hoofdzaak aangewend wordt voor eigen gebruik. Bewerking en vergisting van mest en biomassa zijn activiteiten die onderdeel uitmaken van het agrarisch bedrijf, met dien verstande dat deze activiteiten plaatsvinden binnen het eigen bouwvlak, met bedrijfseigen producten en/of bedrijfseigen mest waarvan de geproduceerde elektriciteit en/of brandstof in hoofdzaak aangewend wordt voor eigen gebruik;

 

* bestaand en bestemd agrarisch bedrijf = een agrarisch bedrijf dat rechtens bestaat op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het geldende bestemmingsplan, dan wel nadien krachtens een omgevingsverguning, waarvoor de aanvraag is ingediend voor dat tijdstip, kan worden gerealiseerd en als agrarisch bouwperceel bestemd is in het geldende bestemmingsplan;

 

J

Voormalige agrarische bebouwing

Projecten gericht op het wijzigen van het gebruik van voormalige agrarische bebouwing (bestaand) en in verband daarmee inpandige verbouwingen en gevelwijzigingen:

 • -

  Ten behoeve van reguliere bewoning, al dan niet gecombineerd met hobbymatige agrarische activiteiten, woon- /zorgfuncties, recreatieve functies, culturele activiteiten zoals een atelier en expositieruimte en kleinschalige niet- milieubelastende bedrijfsactiviteiten in de sfeer van dienstverlening, ambacht, overeenkomend met de bedrijfscategorieën 1 en 2, of projecten die qua aard en milieuhinder vergelijkbaar zijn met deze categorieën, dit zoals bedoeld in de VNG- brochure “Bedrijven en Milieuzonering”, steeds in combinatie met de woonfunctie.

 • -

  Ten behoeve van zorgeenheden.

 

K

Natuur

Projecten die bijdragen aan het behoud en versterking van de natuur- en landschapswaarden overeenkomstig de visie van het door de raad vastgestelde Landschapsontwikkelingsplan.