Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone (1/2 u) Europaweg te Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
19-06-2019Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone (1/2 u) Europaweg te Hardenberg

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

Overwegende:

- dat de Europaweg gelegen is in de bebouwde kom van Hardenberg;

- dat de Europaweg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur);

- dat de Europaweg, het gedeelte gelegen tussen de aansluitingen met de Willebrandt van Oldenbrugstraat en de Bruchterweg, onderdeel uitmaakt van een zone waar betaald parkeren van toepassing is;

- dat in de samenleving discussie ontstaan is over het functioneren van het betaald parkeren en het wel of niet afschaffen van het betaald parkeren;

- dat het college in het coalitieakkoord 2018-2022 gesteld heeft onderzoek te willen doen naar de effecten van betaald parkeren op de bezoekersaantallen van het centrum van Hardenberg;

- dat het college op 11 december 2018 heeft besloten een pilot in te stellen van de zogenaamde ‘’Stop en shop-zone’’, waarbij het parkeren in het des betreffende gedeelte van de Europaweg gratis wordt en een maximale parkeerduur van een half uur ingesteld wordt;

- dat hiervoor het benodigde verkeersbesluit en aanwijzingsbesluit zijn genomen;

- dat de ‘’Stop en shop-zone’’ als pilot is uitgevoerd in een periode van 4 maanden, van 7 januari tot en met 4 mei 2019;

- dat tijdens en na de pilotperiode onderzoek is uitgevoerd naar het parkeergedrag in de betreffende parkeervakken en de ervaringen van de ondernemers en klanten;

- dat de evaluatie van deze pilot een positief beeld geeft van deze maatregel;

- dat de ondernemers van de Europaweg het college verzocht hebben de pilot te verlengen;

- dat de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg heeft aangegeven voor beëindiging van de pilot te zijn;

- dat het totale parkeerbeleid in 2019 wordt geëvalueerd en geactualiseerd wordt;

- dat dit kan leiden tot een ander parkeerregime ter plaatse;

- dat het niet wenselijk is om in korte tijd vaak te wisselen van parkeerbeleid op de Europaweg;

- dat door het continueren van de pilot het parkeerregime voor de weggebruiker en de consument beter te begrijpen is;

- dat daarom pilot wordt voortgezet in ieder geval tot aan de invoering van het nieuwe parkeerbeleid voor het centrum van Hardenberg;

- dat het instellen van een parkeerschijfzone gerealiseerd is door het plaatsen van verkeersborden E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 in zonale toepassing, waarmee het begin en het einde van de zone wordt aangegeven;

- dat langs de parkeervakken waarop de parkeerschijfzone van toepassing is een blauwe streep is aangebracht;

- dat deze maatregelen onderdeel zijn van een eerder genomen verkeersbesluit en aanwijzingsbesluit die van tijdelijke aard is;

- dat er een nieuw verkeersbesluit en aanwijzingsbesluit benodigd zijn om de pilot te verlengen;

- dat conform hetgeen gesteld in artikel 25 van het RVV, het verboden is om in een parkeerschijfzone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep;

- dat met het instellen van de parkeerschijfzone de huidige parkeerverbod zone op de Europaweg, het gedeelte gelegen tussen de aansluitingen met de Willebrandt van Oldenbrugstraat en de Bruchterweg, niet meer noodzakelijk is;

- dat daarom de grens van de zone waarin het parkeerverbod van kracht is wordt aangepast van de locatie direct na het kruispunt met de Willebrandt van Oldenbrugstraat naar de locatie direct voor de rotonde met de Bruchterweg;

- dat deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel van het verplaatsen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 in zonale toepassing;

- dat in de huidige situatie het middelste parkeervak is gereserveerd voor mindervaliden, aangegeven met verkeersbord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990;

- dat in de nieuwe situatie met de parkeerschijfzone deze parkeerplek voor mindervaliden gehandhaafd blijft en geen onderdeel wordt van de parkeerschijfzone;

- dat zoals eerder beschreven in de huidige situatie betaald parkeren van kracht is op de Europaweg;

- dat deze zone waarin betaald parkeren van kracht is moet worden aangepast om de parkeerschijfzone in te stellen;

- dat het aanpassen van een zone waarin betaald parkeren van toepassing is geschied middels een aanwijsbesluit en niet via het voorliggende verkeersbesluit;

- dat daarom een separaat aanwijsbesluit wordt genomen voor de aanpassing van de zone;

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de Wvw 1994 strekken tot het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

Situatieschets

Besluit:

  • 1.

    door middel van het plaatsen van verkeersborden E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 in zonale toepassing en het aanbrengen van blauwe markering overeenkomstig artikel 25 van het RVV 1990, tot het instellen van een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van een half uur op de Europaweg, het gedeelte gelegen tussen de aansluitingen met de Willebrandt van Oldenbrugstraat en de Bruchtweg;

  • 2.

    door middel van het verplaatsen van verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 in zonale toepassing, tot het aanpassen van de zone waarin een parkeerverbod van kracht is van de locatie direct na het kruispunt met de Willebrandt van Oldenbrugstraat naar de locatie direct voor de rotonde met de Bruchterweg;

  • 3.

    de verkeersmaatregelen beschreven onder punt 1 en punt 2 hierboven van kracht te laten zijn vanaf 4 mei 2019;

Hardenberg, juni 2019

 

Loco-secretaris, E.C.B. Hoitink;

Burgemeester, P.H. Snijders;

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle