Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Pol 1a te Balkbrug’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
19-06-2019Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Pol 1a te Balkbrug’

Logo Hardenberg

Bij besluit van 21 mei 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘De Pol 1a te Balkbrug’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

 • -

  De mogelijkheid om een ondergeschikt betonwarenbedrijf te exploiteren uit de regels wordt weggehaald (wijziging art. 3.1 sub b van de regels).

 • -

  De totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen binnen de bestemming 'bedrijf' wordt verlaagd van 60% naar 40% van de totale bestemming (wijziging art. 3.2. sub a onder 1 van de regels).

 • -

  Bij de specifieke gebruiksregels een artikellid wordt toegevoegd waarin is opgenomen dat onder strijdig gebruik wordt verstaan het gebruik van gronden met de bestemming 'bedrijf' voor bedrijfsactiviteiten waarbij het geluidsniveau hoger is dan de in het als bijlage opgenomen akoestische onderzoek opgenomen berekende waarden bij 3 referentiepunten in de dag-, avond- en nachtperiode (toevoeging art. 3.4 sub c van de regels).

 • -

  In de regels een regel wordt toegevoegd die het mogelijk maakt om af te wijken van artikel 3.4 sub c ten behoeve van een hoger geluidsniveau van bedrijfsactiviteiten mits de geluidswaarden van de bedrijfsactiviteiten het geluidreferentieniveau verkeerslawaai niet worden overschreden (artikel 3.5 van de regels).

 • -

  Artikel 3.5 wordt hernummerd naar artikel 3.6.

 • -

  Bij de bestemming 'groen' wordt toegevoegd dat hier ook voet- en (brom)fietspaden gerealiseerd kunnen worden (artikel 4.1 sub d).

 • -

  In de regels een artikellid wordt toegevoegd waarin een definitie van de term 'geluidreferentieniveau verkeerslawaai' wordt gegeven (art. 1.17).

 • -

  Artikel 1.17 tot en met 1.24 van de regels wordt hernummerd tot art. 1.18 tot en met 1.25.

 • -

  De verbeelding wordt aangepast in die zin dat aan de zuidzijde de bestemming van de ontsluiting op de N377 wordt gewijzigd van 'bedrijf' naar 'groen'. 

Bestuurlijke lus

De Raad van State heeft door middel van een tussenuitspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ toegepast. Dit betekent dat de gemeenteraad de opdracht heeft gekregen de gebreken ten aanzien van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van 4 juli 2017 te herstellen.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 20 juni 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00261-VG02; 

 • -

  op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf vrijdag 21 juni 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan ontsluitend worden ingesteld tegen de aanpassingen in het bestemmingsplan. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 19 juni 2019