Rectificatie: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Langejacht 22 Dedemsvaart

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
12-06-2019Rectificatie: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Langejacht 22 Dedemsvaart

Logo Hardenberg

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Hardenberg maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 30 januari 2019 is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend voor een melkvee- en vleeskalverenbedrijf aan de Langejacht 22 in Dedemsvaart.

Het voornemen betreft het uitbreiden met vleeskalveren. Er worden twee nieuwe stallen gebouw (F1 en F2). In elke stal worden 800 vleeskalveren gehouden. De stallen worden voorzien van een gecombineerd luchtwassysteem met watergordijn en biologisch wasser. In de bestaande stal D worden 24 vleeskalveren meer gehouden. In totaal betreft het een uitbreiding met 1624 vleeskalveren.

Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 jo. artikel 7.2a van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben op 17 mei 2019 besloten dat voor

deze activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor de voorgenomen activiteit. Volgens burgemeester en wethouders van Hardenberg leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

Het besluit en de relevante stukken liggen tijdens de openingstijden van 30 mei 2019 tot en met 10 juli 2019 ter inzage bij de publieksdienst van de gemeente Hardenberg, Stephanuspark 1 in Hardenberg.

Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtsreeks in zijn belang treft.

Hardenberg, 12 juni 2019