Subsidieregeling ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Hardenberg 2019

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
04-06-2019Subsidieregeling ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Hardenberg 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende:

 

"Subsidieregeling ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Hardenberg 2019"

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze deelsubsidieverordening wordt verstaan onder:

1.

school:

een school voor primair basisonderwijs, gevestigd in de gemeente Hardenberg, niet zijnde een school voor speciaal onderwijs;

2.

Logopedist

een logopedist die staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (beroepsgroep logopedie)

3.

Logopedische screening:

een onderzoek door een logopedist met als doel vast te stellen of er bij een leerling in groep 2 sprake is van logopedische problematiek;

4.

subsidiejaar:

een schooljaar (van augustus tot en met juli);

5.

subsidieaanvrager

het bevoegd gezag van één of meer scholen gevestigd in de gemeente Hardenberg;

6.

bevoegd gezag:

de rechtspersoon die een school in stand houdt

HOOFDSTUK II de subsidieverlening en -vaststelling

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen vanaf 1 augustus 2019 subsidie verlenen aan een school voor logopedische screening.

Artikel 3 Bijzondere bepalingen en verplichtingen

 • 1.

  Per bevoegd gezag kan per subsidiejaar een aanvraag worden ingediend voor de scholen die vallen onder dat bevoegd gezag.

 • 2.

  De subsidieaanvrager voor subsidiabele activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 van deze regeling maakt afspraken met een logopedist over de uitvoering van deze screening.

 • 3.

  De subsidieaanvrager voor logopedische screening zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 van deze regeling:

  • a.

   biedt ouders een vrije keuze voor een behandelaar in het geval er bij een leerling bij de logopedische screening logopedische problemen worden ontdekt;

  • b.

   borgt voor zover de activiteiten betrekking hebben op logopedische screening dat deze een onafhankelijk karakter heeft, dat wil zeggen dat er geen relatie bestaat tussen de screenende logopedist en de behandelend logopedist;

  • c.

   werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ);

  • d.

   registreert de resultaten van de logopedische screening .

 • 4.

  Bij de subsidieverlening kunnen burgemeester en wethouders nadere verplichtingen opleggen.

Artikel 4 Reikwijdte van de subsidieregeling

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen aan een bevoegd gezag ten behoeve van logopedische screening van één of meer onder dat bevoegd gezag vallende scholen gevestigd in de gemeente Hardenberg.

Artikel 5 Weigeringsgronden

De aanvraag kan worden afgewezen indien de subsidieaanvrager niet voldoet aan de verplichtingen in artikel 3 van deze subsidieregeling.

Artikel 6 (Grondslag voor) de subsidieverlening

 • 1.

  De grondslag voor berekening van de subsidie is het aantal leerlingen in groep 2 van de school gevestigd in de gemeente Hardenberg waarvoor subsidie wordt aangevraagd voor logopedische screening in het subsidiejaar.

 • 2.

  De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de gemaakte kosten voor logopedische screening per leerling in groep 2 tot een maximum van € 7,50 per leerling in groep 2 per subsidiejaar.

Artikel 7 De subsidieaanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragers kunnen tot 1 november volgend op het subsidiejaar een aanvraag tot subsidie voor het subsidiejaar indienen.

 • 2.

  Bij de subsidieaanvraag moet een opgave van de uitgevoerde logopedische screening worden gedaan vergezeld van een factuur van de logopedist die screening heeft uitgevoerd. Op deze factuur zijn de uitgevoerde screeningen en de werkelijke kosten per school zichtbaar.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor het indienen van de aanvraag een subsidieformulier vaststellen.

Artikel 8 Subsidieverlening en –vaststelling

Burgemeester en wethouders besluiten vóór 1 januari volgend op het subsidiejaar op de aanvraag tot subsidieverlening en vaststelling.

HOOFDSTUK III slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 augustus 2019. Dat wil zeggen dat voor 1 november 2019 subsidie kan worden aangevraagd over het subsidiejaar 2018/2019.

Artikel 10 Geldigheidsduur

Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd tot het moment dat burgemeester en wethouders besluiten de regeling in te trekken of te wijzigen.

Artikel 11 Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als “subsidieregeling ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Hardenberg 2019”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg d.d. 28 mei 2019.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg,

loco-secretaris, burgemeester,

E.C.B. Hoitink P.H. Snijders