Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
29-05-2019Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning

Logo Hardenberg

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onderwerp: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Bruchterveld

- het splitsen van de woning op het perceel ’t Lijntje 8 - 8a

Het betreft een besluit voor omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning ligt vanaf 30 mei 2019 ter inzage tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, een afspraak kunt u maken via telefoon 14 0523.

Het besluit is tevens raadpleegbaar op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl op adres of op plan identificatienummer(IDN): NL.IMRO.0160.OVUP00077-VG01.

De beroepstermijn begint op vrijdag 31 mei 2019. Tijdens de beroepstermijn (6 weken) kunnen belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 29 mei 2019