Verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Rollepaal in Dedemsvaart

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
15-05-2019Verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Rollepaal in Dedemsvaart

Logo Hardenberg

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 5 december 2018, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven,

Overwegende:

- dat de Rollepaal gelegen is in de bebouwde kom van Dedemsvaart;

- dat de Rollepaal gelegen is op het industrieterrein de Rollepaal;

- dat de Rollepaal is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van maximaal 50 km/uur;

- dat Wavin, afdeling Dedemsvaart, gelegen is aan de Rollepaal 20;

- dat het parkeren ten behoeve van onder andere personeel van Wavin gelegen is aan de overzijde van de Wavin;

- dat Wavin veiligheid voor personeel hoog in het vaandel heeft staan;

- dat uit een interne veiligheidsscan geconcludeerd is dat het grootste veiligheidsrisico de oversteek van personeel over de Rollepaal is;

- dat Wavin voornemens is om uit te breiden naar een pand wat aan de overzijde van de Rollepaal gelegen is;

- dat de oversteekbewegingen van voetgangers (personeel) over de Rollepaal hierdoor verder toeneemt;

- dat Wavin daarom bij de gemeente Hardenberg een verzoek heeft gedaan voor het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats;

- dat hiervoor overleg gevoerd is met omliggende bedrijven en Oegema Transport, welke veel gebruik maakt van de Rollepaal;

- dat van deze bedrijven geen bezwaren op dit voornemen te verwachten zijn;

- dat voor de gemeente Hardenberg hiermee voldoende argumenten zijn ontstaan om welwillend te zijn in het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats;

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot:

o het verzekeren van de veiligheid op de weg;

o het beschermen van weggebruikers en passagiers;

o het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

Besluit:

1.het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de Rollepaal in Dedemsvaart, ter hoogte van huisnummer 19, door middel van het plaatsen van verkeersborden L2 en de bijbehorende markering uit bijlage 1 van het RVV 1990;

Situatieschets:

Hardenberg, mei 2019

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle