Werktijdenregeling Omgevingsdienst IJsselland

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Publicatiedatum:
10-05-2019Werktijdenregeling Omgevingsdienst IJsselland

Werktijdenregeling

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Definities en begrippen

 • a.

  Bedrijfstijd: De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

 • b.

  Feitelijke arbeidsduur: Het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid heeft verricht.

 • c.

  Formele arbeidsduur: De volgens de aanstelling vastgestelde omvang van het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid moet verrichten.

 • d.

  Medewerker: De ambtenaar als bedoeld in artikel 1 :1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO.

 • e.

  Pauze: Een periode van een onafgebroken aantal minuten waarop geen arbeid wordt verricht.

 • f.

  Werkgever: Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland

 • g.

  Werktijd: De periode waarop door de medewerker arbeid wordt verricht.

 • h.

  Dagvenster: De uren waarbinnen variabel gewerkt kan worden.

Artikel 2 Toepassing

 • 1.

  De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers. De regeling bestaat uit een standaarden een bijzondere regeling.

 • 2.

  De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf (enige) regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden.

 • 3.

  De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers die op wisselende tijden volgens rooster werken, waarvoor de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. Het algemeen bestuur bepaalt welke functiegroep(en) onder de bijzondere regeling vallen. Deze functiegroep(en) en functies zijn opgenomen in bijlage A van deze regeling.

Artikel 3 Arbeidsduur

 • 1.

  De formele arbeidsduur bedraagt bij een valtijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week.

 • 2.

  Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren als in de aanstelling is vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend.

 • 3.

  De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de CAR-UWO.

Artikel 4 Werktijden

De werktijd bedraagt per dag maximaal 11 uren. De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 50 uren per week. Voor het overige wordt verwezen naar de Arbeidstijdenwet.

Artikel 5 Aanwezigheid

De bedrijfstijd wordt vastgesteld door de directie van de omgevingsdienst. Binnen de marges van de bedrijfstijd kan de medewerker gebruik maken van de gebouwen van de omgevingsdienst.

Artikel 6 Consulten en dergelijke

 • 1.

  Bezoek aan huisarts, tandarts, therapeut, specialist, gebruik van het eventuele bedrijfszorgpakket, en dergelijke is geen werktijd.

 • 2.

  Wanneer frequent (meer dan 5 keer) een bepaalde medische instelling wordt bezocht als gevolg van een chronische ziekte of aandoening kunnen de gewerkte uren in overleg met de direct leidinggevende op basis van lid 3 hierna als gewerkte uren worden geregistreerd.

 • 3.

  Bij ziekte en buitengewoon verlof worden de voor die dag in het tijdregistratiesysteem geplande uren als ziekte of buitengewoon verlof geregistreerd en tellen voor die week mee als gewerkte uren.

Paragraaf 2 De standaardregeling

 

Artikel 7 Dagvenster

Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

Artikel 8 Bezetting en werkafspraken

 • 1.

  De leidinggevende is verantwoordelijk voor de bezetting van het team.

 • 2.

  Eenmaal per jaar worden basisafspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker over de werktijden en werkplanning binnen het dagvenster. Deze afspraken worden in de gesprekkencyclus besproken en schriftelijk vastgelegd.

 • 3.

  Uitgangspunt is dat de omgevingsdienst plaats- en tijdonafhankelijk werkt. De medewerker maakt hierover nadere afspraak met zijn leidinggevende. Uitgangspunt is goed werkgeverschap en goed werknemerschap. De leidinggevende geeft vertrouwen en ruimte, de medewerker draagt een grote professionele verantwoordelijkheid.

 • 4.

  Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over werktijden is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking binnen de omgevingsdienst.

 • 5.

  De volgende onderwerpen dienen in ieder geval te worden besproken:

  • a.

   Het aantal uren per werkdag dat de medewerker normaal gesproken werkt en de keuze voor een werkindeling per week.

  • b.

   De werktijden in relatie tot de planning van de werkzaamheden.

  • c.

   Er kunnen afspraken gemaakt over de werktijden waarop de medewerker plaats- en tijdonafhankelijk werkt.

 • 6.

  Bijstelling van de afspraken vind plaats in overleg. Het overleg hierover is een vast onderdeel van de jaarplancyclus.

 • 7.

  Wanneer de medewerker binnen het dagvenster werkzaamheden moet verrichten buiten de afgesproken werktijden, wordt de gewerkte tijd op een ander moment gecompenseerd. De leidinggevende en de medewerker maken samen afspraken om de tijd te compenseren. Deze uren kunnen niet opgespaard worden of worden omgezet in vakantie-uren.

Artikel 9 Buitendagvenstertoelage

 • 1.

  Indien de medewerker buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstertoelage zoals beschreven in artikel 3:12 CAR-UWO. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon.

 • 2.

  De medewerker die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is heeft conform artikel 3:12 CAR-UWO geen recht op een buitendagvenstertoelage.

 • 3.

  De gewerkte uren buiten het dagvenster worden voor een ieder in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt over opname van deze uren afspraken met zijn leidinggevende.

Artikel 10 Beschikbaarheidsdiensten

 • 1.

  De medewerker die aangewezen is voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten heeft recht op een toelage beschikbaarheidsdienst als bedoeld in artikel 3:13 CAR-UWO.

 • 2.

  Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht binnen het dagvenster, heeft de medewerker recht op compensatie in tijd. De medewerker maakt over opname van deze uren afspraken met zijn leidinggevende.

 • 3.

  Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht buiten het dagvenster, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstertoelage zoals beschreven in artikel 3:12 CAR-UWO. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt over de opname van deze uren afspraken met zijn leidinggevende.

Paragraaf 3 De bijzondere regeling

 

Artikel 11 Bijzondere regeling

 • 1.

  De bijzondere regeling is van toepassing op de in bijlage A opgenomen functiegroep(en) en functies.

 • 2.

  De leidinggevende stelt voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 4:4 CAR-UWO.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan met instemming van de OR de in de bijlage A genoemde functies/ functiegroep(en) jaarlijks wijzigen.

 • 4.

  Medewerkers vallend onder de bijzondere regeling kunnen conform de bepalingen in de CAR-UWO aanspraak maken op de overwerkvergoeding (artikel 3:18) en de toelage onregelmatige dienst (artikel 3:11).

Paragraaf 4 Slotbepalingen

 

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling reedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Werktijdenregeling Omgevingsdienst IJsselland.

 

 

Deze regeling is vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 maart 2018.

de voorzitter, de secretaris,

mr. drs. B. Koelewijn P.J. van Zanten Msc

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 maart 2018.

de voorzitter, de secretaris,

mr. drs. B. Koelewijn P.J. van Zanten MSc

Bijlage A.

Aanwijzingsbesluit bijzondere regeling werktijden Omgevingsdienst IJsselland

Er worden geen functiegroepen aangewezen die onder de bijzondere regeling vallen.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking.

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit bijzondere regeling werktijden omgevingsdienst

IJsselland.