Verleend Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
27-03-2019Verleend Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergun­ningen hebben verleend:

Lutten

- het realiseren van een zonnepark van circa 1,8 hectare aan de Dedemsvaartseweg-Noord 110 in Lutten.

Het besluit is raadpleegbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl op adres of via identificatienummer

NL.IMRO.0160.OVUP00073-VG01. Het betreffen besluiten voor omge­vingsvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingspro­cedure. De omgevingsvergunningen liggen vanaf 28 maart 2019 ter inza­ge tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, een afspraak kunt u maken via tele­foon 14 0523. De omgevingsvergun­ningen liggen ter inzage tot en met woensdag 8 mei 2019.

Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen deze beslis­sing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indie­nen bij de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aandui­ding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (moti­vering) van het beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door belangheb­benden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswij­zen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en een verzoek om voorlo­pige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voor­dat op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 27 maart 2019