Delegatie bevoegdheid om te beslissen over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan bij een wijzigingsplan of een omgevingsvergunning

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
08-03-2019Delegatie bevoegdheid om te beslissen over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan bij een wijzigingsplan of een omgevingsvergunning

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018;

Besluit:

De bevoegdheid als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 en lid 2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) om te beslissen over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan bij een wijzigingsplan of een omgevingsvergunning te delegeren aan het college met toepassing van artikel 6.12 lid 3 Wro.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 18 december 2018.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste P.H. Snijders