Wijzigen Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
08-03-2019Wijzigen Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  de aan de functionaris(sen) met functiecode 5401 (Vakspecialist A constructies) verleende ondermandaten tot het nemen van besluiten o.g.v. artikel 148 juncto 10 Wegenverkeerswet 1994 (ontheffing wedstrijden op de weg) en tot het nemen van besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Drank- en Horecawet in te trekken;

   

 • 2.

  ondermandaat te verlenen aan de functionaris(sen) met functiecode 5401 (Vakspecialist A constructies) tot het nemen van besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en Regeling omgevingsrecht, besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Woningwet en/of daaraan gekoppelde regelgeving uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening of Wet ruimtelijke ordening, besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Bouwverordening, Bouwbesluit en Regeling Bouwbesluit en besluiten o.g.v., krachtens en uitvoering van de Monumentenwet, Erfgoedwet, Erfgoedverordening en regelingen rijks- en gemeentelijke monumenten;

   

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

 

  

Hardenberg, 6 maart 2019

 

De Algemeen Directeur voornoemd,

     

E.A.M.E. Friederichs