Wijziging Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
06-03-2019Wijziging Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2019;

gelet op artikel 3, lid 1, onder a, van de Winkeltijdenwet;

 

besluit:

 

 • I.

  de Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014, vastgesteld op 1 juli 2014, zoals gewijzigd op 17 juli 2018, te wijzigen als volgt:

   

  artikel 3a wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

   

  Artikel 3a Vrijstelling voor bepaalde zondagen gedurende bepaalde uren voor supermarkten en andere winkels

  • 1.

   Voor het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een vrijstelling op zondag gedurende het hele jaar tussen 13.00 uur en 17.00 uur, voor supermarkten.

  • 2.

   Voor het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zondagen, tussen 13.00 uur en 17.00 uur, voor andere winkels dan supermarkten. Daarbij geldt, dat per kalenderjaar maximaal tien zondagen per kern kunnen worden aangewezen waarbij de kernen zelf aangeven wanneer zij een koopzondag wensen.

  • 3.

   De in het eerste lid vervatte vrijstelling geldt niet voor: de eerste Paasdag, de eerste Pinksterdag en de eerste of tweede Kerstdag voor zover deze vallen op een zondag.

  • 4.

   Burgemeester en wethouders wijzen de volgende dagen niet aan, als bedoeld in het tweede lid: de eerste Paasdag, de eerste Pinksterdag en - wanneer deze op een zondag vallen - de eerste Kerstdag en de tweede Kerstdag.

   

 • II.

  de artikelsgewijze toelichting bij de Verordening Winkeltijden Hardenberg, vastgesteld op 1 juli 2014, zoals gewijzigd op 17 juli 2018, te wijzigen als volgt:

   

  de toelichting op artikel 3a wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

   

  Artikel 3a

  In het coalitieakkoord Hardenberg 2018-2022 “verbindingen van betekenis” is de ambitie vastgelegd om vanaf de zomer van 2018 ervaring op te doen met het bieden van de mogelijkheid tot openstelling van winkels op zondag, invulling gevend aan de wens van een aantal ondernemers en inwoners uit de gemeente, maar anderzijds ook recht doend aan de wensen van hen die hechten aan zondagsrust. Als uitvloeisel hiervan is in eerste instantie de mogelijkheid in de verordening aan burgemeester en wethouders geboden om, binnen de in het coalitieakkoord gestelde kaders (met name: onderscheid supermarkten en andere winkels, in de twee grootste kernen van de gemeente Hardenberg, voor supermarkten eens per twee weken per kern, per kern verschillende zondagen en voor overige winkels maximaal vijf zondagen per kalenderjaar per kern, eveneens per kern verschillende zondagen) een aantal koopzondagen aan te wijzen. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd. Vervolgens is een en ander uitgebreid, met belanghebbenden, geëvalueerd.

  Dit heeft geleid tot vaststelling van dit artikel, waarin is bepaald, dat supermarkten in de gehele gemeente op zondagen gedurende het hele jaar tussen 13.00 uur en 17.00 uur geopend mogen zijn met uitzondering van genoemde christelijke feestdagen.

  Voor andere winkels dan supermarkten kunnen burgemeester en wethouders, op grond van het bepaalde in het tweede lid, maximaal tien zondagen per kern aanwijzen op basis van een voorstel dat wordt aangeleverd door de kern zelf, waarop het verbod om winkels op zondag geopend te hebben niet geldt, tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De aanwijzing van deze zondagen gebeurt bij voorkeur op basis van een door de exploitanten van dergelijke ‘andere winkels dan supermarkten’ onderling afgestemd voorstel.

   

 • III.

  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 26 februari 2019

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste P.H. Snijders