Vastgestelde bestemmingsplannen ‘Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid' en 'Hardenberg, geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7772TA 1
Publicatiedatum:
27-02-2019Vastgestelde bestemmingsplannen ‘Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid' en 'Hardenberg, geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid

Logo Hardenberg

Bij besluit van 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad de 'Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid' met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie en 'Hardenberg, geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn twee zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht. Vanaf donderdag 28 februari 2019 liggen de bestemmingsplannen ‘Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid' en 'Hardenberg, geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid met vaststellingsbesluit en beeldkwaliteitsplan ter inzage.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten zuiden van het bedrijventerrein Broeklanden en maakt de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein mogelijk.

Met dit bestemmingsplan wordt de planologische basis gelegd voor het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid met een oppervlakte van 20 ha, alsmede twee woon-werkkavels, groenstructuur en waterberging voor het bedrijventerrein en regionale waterberging van het waterschap. Het plangebied ligt aan de zuidoostkant van Hardenberg. De begrenzing wordt gevormd door het Kanaal Almelo de Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, De Kuilenweg en de Broekdijk.

Naast het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid mogelijk maakt is er ook een apart bestemmingsplan opgesteld voor de uitbreiding van de geluidszone van het aangrenzende bestaande geluidgezoneerde bedrijventerrein Nieuwe Haven/Bruchterweg en de wijziging van deze 50 dB(A) bestemmingsplancontour.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 28 februari 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf vrijdag 1 maart 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 27 februari 2019