besluit m.e.r. Verlengde Zestiende Wijk 3 Dedemsvaart

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Postcode en huisnummer:
7701RE 3
Publicatiedatum:
13-02-2019

besluit m.e.r. Verlengde Zestiende Wijk 3 Dedemsvaart

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van Hardenberg maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 10 december 2018 is een Aanmeldingsnotitie M.E.R.-beoordeling ingediend voor een vleeskalverenbedrijf aan de Verlengde Zestiende Wijk 3 in Dedemsvaart.

Het voornemen is om het bestaande varkensbedrijf te wijzigen. Het voornemen is om binnen de inrichting 2.050 vleeskalveren te gaan houden binnen de bestaande gebouwen.

Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 jo. artikel 7.2a van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg hebben op 29 januari 2019 besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor de voorgenomen activiteit. Volgens burgemeester en wethouders van Hardenberg leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

Het besluit ligt tijdens de openingstijden van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 ter inzage bij de Publieksdienst van het gemeentehuis in Hardenberg.

Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtsreeks in zijn belang treft.

 

Hardenberg, 29 januari 2019