Wijziging "Besluit Ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg".

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
08-02-2019

Wijziging "Besluit Ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg".

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de ‘Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  het aan de functionaris(sen) met de functiecode 5203 (Beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid) en 5211 (Vakspecialist A milieu en duurzaamheid) verleende ondermandaat tot het nemen van besluiten op grond van de Wet geluidhinder, ingevolge het Besluit geluidhinder, in te trekken;

 • 2.

  ondermandaat te verlenen tot het nemen van besluiten op grond van de Wet geluidhinder, ingevolge het Besluit geluidhinder, aan de teamleider Vergunningverlening, toezicht en handhaving en de functionaris(sen) met de functiecode 5311 (Beleidsmedewerker VTH);

 • 3.

  het aan de functionaris(sen) met de functiecode 6210 (Vakspecialist A Verkeersveiligheid) verleende ondermandaat tot het nemen van besluiten op grond van artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in te trekken;

 • 4.

  ondermandaat te verlenen tot het nemen van besluiten op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen aan de teamleider Vergunningverlening, toezicht en handhaving en de functionaris(sen) met de functiecode 5311 (Beleidsmedewerker VTH);

 • 5.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

 

Aldus besloten op 6 februari 2019.

 

De Algemeen Directeur voornoemd,

E.A.M.E. Friederichs