Vastgesteld wijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 32a-b, Rheezerveen''

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7797RB 32
Publicatiedatum:
30-01-2019

Vastgesteld wijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 32a-b, Rheezerveen''

Logo Hardenberg

Bij besluit van 22 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 32a-b, Rheezerveen'' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht. Vanaf donderdag 31 januari 2019 ligt het wijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 32a-b, Rheezerveen'' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het wijzigingsplan heeft betrekking op Ommerweg 32 a en b in Rheezerveen. Het wijzigingsplan is bedoeld om de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming, de agrarische bebouwing te slopen en een rood voor rood-woning mogelijk te maken op het perceel.

Waar ter inzage?

Het wijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 31 januari 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf vrijdag 1 februari 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 30 januari 2019