Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Bruchterbeekweg 28 Brucht”

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7696BA 28
Publicatiedatum:
23-01-2019

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Bruchterbeekweg 28 Brucht”

Logo Hardenberg

Bij besluit van 18 december 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Bruchterbeekweg 28 Brucht” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 24 januari 2019 ligt het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Bruchterbeekweg 28 Brucht” met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op Bruchterbeekweg 28 in Brucht. Het bestemmingsplan is bedoeld om de bestemming te wijzigen in ‘gemengd’ om ook een woonzorgvoorziening mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 24 januari 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf vrijdag 25 januari 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 23 januari 2019