Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Noord-Oosterweg 33, Radewijk

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Postcode en huisnummer:
7791RB 33
Publicatiedatum:
16-01-2019

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Noord-Oosterweg 33, Radewijk

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Radewijk

- voor het bouwen van een geitenstal en het veranderen van de inrichting op het perceel Noord-Oosterweg 33

De omgevingsvergunning betreft een geval als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft een omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning ligt vanaf 17 januari 2019 voor zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 14 0523. De omgevingsvergunning ligt ter inzage tot en met 27 februari 2019.

Het besluit is raadpleegbaar op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl op adres of via IDN: NL.IMRO.0160.OVUP00072-VG01.

Er zijn twee zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De omgevingsvergunning is ten opzichte van de ontwerpbeschikking op de volgende punten gewijzigd:

- de berekening luchtkwaliteit en fijnstof en de conclusie daarvan is aangepast;

- het akoestisch onderzoek is aangevuld;

- er is een voorwaarde aan de beschikking toegevoegd inzake het erfinrichtingsplan.

Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de rechtbank Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 16 januari 2019