Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, De Vaart ong. (naast nr. 47) te Ane’’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7784DK 47
Publicatiedatum:
27-12-2018

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, De Vaart ong. (naast nr. 47) te Ane’’

Logo Hardenberg

Bij besluit van 4 december 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, De Vaart ong. (naast nr. 47) te Ane'' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht. Vanaf 28 december 2018 ligt het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, De Vaart ong. (naast nr. 47) te Ane'' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen De Vaart 47 en 49 in Ane. Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van vijf woningen met bijgebouw mogelijk te maken volgens het beleid zoals vastgesteld in de buurtschappennota.

Het vastgestelde besluit Hogere grenswaarden voor dit plan is gepubliceerd op 11 september 2018.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van vrijdag 28 december 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf maandag 31 december 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 27 december 2018