Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7691PC 19a
Publicatiedatum:
27-12-2018

Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Logo Hardenberg

Onderwerp: Verleende Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Bergentheim

- het uitbreiden van een kinderdagopvang met sanitair en enkele andere voorzieningen op het perceel Hardenbergerweg 19a;

- het verschaffen van dagverblijf aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar op het perceel Hardenbergerweg 19a.

De omgevingsvergunning betreft een geval als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft een omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning ligt vanaf vrijdag 28 december 2018 voor zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer: 14 0523. De omgevingsvergunning ligt ter inzage tot en met 7 februari 2019.

Het besluit is raadpleegbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0160.OVUP00062-VG01 

Er zijn geen zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking ingediend. Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de rechtbank Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 27 december 2018