Subsidieregeling Programmalijn Maatschappelijk Domein

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
24-12-2018

Subsidieregeling Programmalijn Maatschappelijk Domein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de “Subsidieregeling programmalijn Maatschappelijk Domein gemeente Hardenberg 2019”:

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Instelling: Een volledig rechtsbevoegde organisatie die zich blijkens de doelstelling, structuur en werkwijze tot taak stelt activiteiten als omschreven in artikel 3 van deze regeling te verrichten ten behoeve van inwoners van de gemeente.

 • b.

  Kwetsbare groepen: Groepen van inwoners die op één of meer van de levensdomeinen onderwijs en scholing, betaald werk, inkomen, gezondheid, veiligheid en maatschappelijke participatie niet (volledig) zelfredzaam zijn.

 • c.

  Vrijwilligers: Personen die in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald maar niet vrijblijvend werk verrichten ten behoeve van een maatschappelijk belang.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Reikwijdte

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:

 • 1.

  bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en/of participatie van kwetsbare groepen of;

 • 2.

  gericht zijn op de collectieve preventieve gezondheid van inwoners van de gemeente of

 • 3.

  gericht zijn op de professionele ondersteuning en/of stimulering van mantelzorgers en vrijwilligers of;

 • 4.

  de leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) in de kern, wijk of straat bevorderen of;

 • 5.

  gericht zijn op het geven van muziekonderwijs aan kinderen en jongeren tot en met 17 jaar of;

 • 6.

  gericht zijn op het verzorgen van een cultureel educatief aanbod voor leerlingen van het primair onderwijs of;

 • 7.

  gericht zijn op het verzorgen van maatschappelijke, culturele en educatieve centra in de gemeente of;

 • 8.

  gericht zijn op het behoud van cultuur historische erfgoed of;

 • 9.

  gericht zijn op het verzorgen van een lokaal omroepprogramma zoals omschreven in de Mediawet.

Artikel 4. Algemene uitgangspunten voor het verstrekken van subsidie

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan instellingen die zonder winstoogmerk werkzaam zijn.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders subsidie verstrekken aan instellingen zonder volledige rechtspersoonlijkheid of aan natuurlijke personen.

 • 3.

  Subsidie wordt slechts verstrekt voor activiteiten die geen partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming beogen.

 • 4.

  Behoudens voor zover er sprake is van een op een specifieke doelgroep gerichte activiteit, wordt alleen subsidie verstrekt voor activiteiten, die open staan voor alle groeperingen of personen, zonder onderscheid naar ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele geaardheid.

 • 5.

  Subsidie moet passen binnen de algemeen geformuleerde uitgangspunten te weten:

  • a.

   meer inwoner, minder overheid

  • b.

   meer buurt/wijk, minder centraal

  • c.

   meer preventief, minder curatief

  • d.

   meer integraal, minder versnipperd

  • e.

   meer collectief, minder individueel

 

Artikel 5. Aanvullende criteria

Naast de in artikel 4 genoemde algemene uitgangspunten gelden, voor wat betreft de beoordeling van aanvragen voor subsidie voor activiteiten, bedoeld in artikel 3, onder 4, ook de criteria, opgenomen in de bij deze subsidieregeling behorende en daarvan onderdeel uitmakende ‘Uitwerking Fonds maatschappelijke Initiatieven.

Artikel 6. Wijze van verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het subsidieplafond, indien dit voor subsidie aan de betrokken activiteiten is vastgesteld, is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag na aanvulling compleet is.

 

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018 kan subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • d.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

 • e.

  voor de activiteiten reeds een gemeentelijke subsidie is verstrekt..

Artikel 8. Verplichtingen

Burgemeester en wethouders kunnen aan de beschikking tot subsidieverlening verplichtingen verbinden.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling programmalijn Maatschappelijk Domein gemeente Hardenberg 2019”.

 

Hardenberg, 18 december 2018

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg,

loco-secretaris, burgemeester,

E.C.B. Hoitink P.H. Snijders

Uitwerking Fonds maatschappelijke initiatieven

Op grond van Artikel 3 lid 4 van de subsidieregeling Programmalijn Maatschappelijk Domein

 

Specifieke uitgangspunten Maatschappelijk Initiatief

 • 1.

  De initiatiefnemer kan een subsidieverzoek indienen vanaf 1 januari. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

 • 2.

  De maximale bijdrage is 40% van de totale begroting;

 • 3.

  Over een bijdrage van meer dan € 5000 beslist het college; tot € 5000 beslist de portefeuillehouder op advies van het beoordelingsteam;

 • 4.

  In de begroting is incidenteel budget opgenomen voor vernieuwing van speelvoorzieningen. Het gaat om de volgende bedragen:

  • a.

   2019: € 25.000

  • b.

   2020: € 25.000

  • c.

   Maximale bijdrage per initiatief is 40% en bedraagt per initiatief maximaal € 12.500;

 • 5.

  Voor kleine culturele evenementen is er een subsidieplafond van €7500,-. Wanneer dit plafond wordt bereikt wordt de aanvraag op grond hiervan afgewezen.

 • 6.

  De maximale bijdrage voor een klein cultureel evenement is 40% en bedraagt per initiatief maximaal € 500;

 • 7.

  Initiatieven waarvoor reeds op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling subsidie wordt verstrekt, komen niet in aanmerking voor een subsidie op grond van deze regeling.

 

Algemene criteria Maatschappelijk initiatief

 • 1.

  Versterking van de maatschappelijke kwaliteit van een stad, dorp, wijk of buurt in de gemeente Hardenberg staat centraal;

 • 2.

  Het moet gaan om een lokaal initiatief van inwoners(groepen), organisaties of verenigingen zonder commercieel oogmerk;

 • 3.

  Er is aantoonbaar draagvlak vanuit de samenleving voor het plan of initiatief;

 • 4.

  Er is een omschrijving van het plan en het te behalen (sociaal) doel;

 • 5.

  De bijdrage is bedoeld voor ontwikkeling en realisatie, niet voor exploitatie en kan ook als co-financiering worden ingezet.

 

Aanvullende criteria Speelvoorzieningen

Aanvullende criteria voor bijdrage aan initiatieven voor speelvoorzieningen

 • 1.

  Beoordelingsteam bestaat uit medewerkers vanuit MD en OG en kijkt naar de volgende criteria (aanvullend op de algemene criteria van het FMI):

  • a.

   De mate waarin door zelfwerkzaamheid kosten worden bespaard.

  • b.

   De mate waarin andere co-financiers/ sponsors een bijdrage leveren.

  • c.

   De hoogte van de gevraagde bijdrage.

  • d.

   De mate waarin het plan een aanvulling is van het al bestaande speelaanbod in de buurt of wijk.

  • e.

   Het gebruik van natuurlijke materialen en speelaanleidingen; dit heeft de voorkeur boven het plaatsen van standaard speeltoestellen.

 

Aanvullende criteria kleine culturele evenementen

Aanvullende criteria voor bijdrage aan initiatieven voor kleine culturele evenementen

 • 1.

  Beoordelingsteam bestaat uit medewerkers vanuit MD en kijkt naar de volgende criteria (aanvullend op de algemene criteria van het FMI):

  • a.

   Het evenement levert een bijdrage aan de culturele agenda.

  • b.

   Behoort tot de doelgroep kunst en cultuur

  • c.

   Het evenement is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

  • d.

   Er is een aantoonbaar tekort op de begroting

  • e.

   Het evenement behoort niet tot de reguliere activiteitenkalender van de initiatiefnemer(s).

  • f.

   Per initiatiefnemer worden maximaal twee aanvragen per kalenderjaar gehonoreerd.