Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone (half uur) Europaweg te Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7772BN
Publicatiedatum:
18-12-2018

Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone (half uur) Europaweg te Hardenberg

Logo Hardenberg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

Overwegende:

- dat de Europaweg gelegen is in de bebouwde kom van Hardenberg;

- dat de Europaweg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur);

- dat de Europaweg, het gedeelte gelegen tussen de aansluitingen met de Willebrandt van Oldenbrugstraat en de Bruchterweg, onderdeel uitmaakt van een zone waar betaald parkeren van toepassing is;

- dat in de samenleving discussie ontstaan is over het functioneren van het betaald parkeren en het wel of niet afschaffen van het betaald parkeren;

- dat het college in het coalitieakkoord 2018-2022 gesteld heeft onderzoek te willen doen naar de effecten van betaald parkeren op de bezoekersaantallen van het centrum van Hardenberg;

- dat het college daarnaast ook alternatieve manieren van parkeren wil onderzoeken;

- dat een van deze alternatieve manieren een zogeheten Stop and Shop-zone betreft;

- dat de ondernemers die gevestigd zijn aan de Europaweg aan het college het verzoek hebben geuit om een ander soort parkeerregime in te stellen op de Europaweg;

- dat uit overleg met de ondernemers en het centrummanagement gekomen is tot een pilot van de zogenaamde ‘’Stop en shop-zone’’, waarbij het parkeren in het des betreffende gedeelte van de Europaweg gratis wordt en een maximale parkeerduur van een half uur ingesteld wordt;

- dat het doel van deze tijdelijke maatregel is om de bereikbaarheid van de winkels aan de Europaweg per auto en het parkeercomfort te verbeteren, maar te voorkomen dat langparkeerders gebruik maken van de parkeervakken;

- dat een maximale parkeerduur in parkeervakken ingesteld kan worden door het toepassen van een parkeerschijfzone;

- dat de ‘’Stop en shop-zone’’ als pilot wordt uitgevoerd in een periode van 4 maanden, van 7 januari tot en met 4 mei 2019;

- dat tijdens de pilotperiode onderzoek wordt uitgevoerd naar het parkeergedrag in de betreffende parkeervakken;

- dat het instellen van een parkeerschijfzone gerealiseerd kan worden door het plaatsen van verkeersborden E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 in zonale toepassing, waarmee het begin en het einde van de zone wordt aangegeven;

- dat langs de parkeervakken waarop de parkeerschijfzone van toepassing is een blauwe streep wordt aangebracht;

- dat conform hetgeen gesteld in artikel 25 van het RVV, het is verboden in een parkeerschijfzone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep;

- dat met het instellen van de parkeerschijfzone de huidige parkeerverbod zone op de Europaweg, het gedeelte gelegen tussen de aansluitingen met de Willebrandt van Oldenbrugstraat en de Bruchterweg, niet meer noodzakelijk is;

- dat daarom de grens van de zone waarin het parkeerverbod van kracht is wordt aangepast van de locatie direct na het kruispunt met de Willebrandt van Oldenbrugstraat naar de locatie direct voor de rotonde met de Bruchterweg;

- dat deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel van het verplaatsen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 in zonale toepassing;

- dat in de huidige situatie het middelste parkeervak is gereserveerd voor mindervaliden, aangegeven met verkeersbord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990;

- dat in de nieuwe situatie met de parkeerschijfzone deze parkeerplek voor mindervaliden gehandhaafd blijft en geen onderdeel wordt van de parkeerschijfzone;

- dat zoals eerder beschreven in de huidige situatie betaald parkeren van kracht is op de Europaweg;

- dat deze zone waarin betaald parkeren van kracht is moet worden aangepast om de parkeerschijfzone in te stellen;

- dat het aanpassen van een zone waarin betaald parkeren van toepassing is geschiet middels een aanwijsbesluit en niet via het voorliggende verkeersbesluit;

- dat daarom een separaat aanwijsbesluit wordt genomen voor de aanpassing van de zone in de periode van 7 januari tot en met 4 mei 2019;

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de Wvw 1994 strekken tot:

o het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

Besluit:

 • 1.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 in zonale toepassing en het aanbrengen van blauwe markering overeenkomstig artikel 25 van het RVV 1990, het instellen van een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van een half uur op de Europaweg, het gedeelte gelegen tussen de aansluitingen met de Willebrandt van Oldenbrugstraat en de Bruchterweg;

 • 2.

  door middel van het verplaatsen van verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 in zonale toepassing, het aanpassen van de zone waarin een parkeerverbod van kracht is van de locatie direct na het kruispunt met de Willebrandt van Oldenbrugstraat naar de locatie direct voor de rotonde met de Bruchterweg;

 • 3.

  de verkeersmaatregelen beschreven onder punt 1 en punt 2 hierboven van kracht te laten zijn in de periode van 7 januari 2019 tot en met 4 mei 2019;

 • 4.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • a.

   de teamleider van het team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden;

  • b.

   de teamchef van de politie. Eenheid Oost-Nederland, district IJsselland;

  • c.

   de teamleider van het team Buitendienst;

 • 5.

  dit besluit op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad De Toren bekend te maken.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 11 december 2018 te Hardenberg,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Loco-secretaris, E.C.B. Hoitink

Burgemeester, P.H. Snijders

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle