Aanwijzingsbesluit aanpassen betaald parkeren zone Europaweg te Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige mededelingen aan het wegverkeer
Postcode en huisnummer:
7772
Publicatiedatum:
18-12-2018

Aanwijzingsbesluit aanpassen betaald parkeren zone Europaweg te Hardenberg

Logo Hardenberg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

gelet op de Parkeerverordening 2008, de Gemeentewet en Verordening Parkeerbelastingen 2018 en het Uitvoeringsbesluit Parkeren 2013.

 

Overwegende:

 • -

  dat de Europaweg gelegen is in de bebouwde kom van Hardenberg;

 • -

  dat de Europaweg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur);

 • -

  dat de Europaweg, het gedeelte gelegen tussen de aansluitingen met de Willebrandt van Oldenbrugstraat en de Bruchterweg, onderdeel uitmaakt van een zone waar betaald parkeren van toepassing is;

 • -

  dat in de samenleving discussie ontstaan is over het functioneren van het betaald parkeren en het wel of niet afschaffen van het betaald parkeren;

 • -

  dat het college in het coalitieakkoord 2018-2022 gesteld heeft onderzoek te willen doen naar de effecten van betaald parkeren op de bezoekersaantallen van het centrum van Hardenberg;

 • -

  dat het college daarnaast ook alternatieve manieren van parkeren wil onderzoeken;

 • -

  dat een van deze alternatieve manieren een zogeheten Stop and Shop-zone betreft;

 • -

  dat de ondernemers die gevestigd zijn aan de Europaweg aan het college het verzoek hebben geuit om een ander soort parkeerregime in te stellen op de Europaweg;

 • -

  dat uit overleg met de ondernemers en het centrummanagement gekomen is tot een pilot van de zogenaamde ‘’Stop en shop-zone’’, waarbij het parkeren in het des betreffende gedeelte van de Europaweg gratis wordt en een maximale parkeerduur van een half uur ingesteld wordt;

 • -

  dat het doel van deze tijdelijke maatregel is om de bereikbaarheid van de winkels aan de Europaweg per auto en het parkeercomfort te verbeteren, maar te voorkomen dat langparkeerders gebruik maken van de parkeervakken;

 • -

  dat een maximale parkeerduur in parkeervakken ingesteld kan worden door het toepassen van een parkeerschijfzone;

 • -

  dat de ‘’Stop en shop-zone’’ als pilot wordt uitgevoerd in een periode van 4 maanden, van 7 januari tot en met 4 mei 2019;

 • -

  dat tijdens de pilotperiode onderzoek wordt uitgevoerd naar het parkeergedrag in de betreffende parkeervakken;

 • -

  dat op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt besloten of en op welke wijze vervolg wordt gegeven aan de pilot ‘’Stop en shop-zone’’;

 • -

  dat de aanpassing van de betaald parkeren zone uitgevoerd wordt door middel van het verplaatsen van de verkeersborden E101;

 • -

  dat aanpassing van de betaald parkeren zone volgens artikel 7 van de Verordening Parkeerbelastingen 2018 als zodanig uitgevoerd kan worden door middel van een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg.

 

Besluit:

1.tot het aanpassen van de grens van de betaald parkeren zone op de Europaweg door het verplaatsen van de locatie direct na het kruispunt met de Willebrandt van Oldenburgstraat naar de locatie direct voor de rotonde met de Bruchterweg in de periode van 1 januari 2019 tot en met 1 mei 2019.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 11 december 2018 te Hardenberg,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Loco-secretaris, E.C.B. Hoitink

Burgemeester, P.H. Snijders

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.ommen.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle