Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Weemerveldweg 4 Balkbrug''

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7707RX 4
Publicatiedatum:
11-12-2018

Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Weemerveldweg 4 Balkbrug''

Logo Hardenberg

 

Bij besluit van 4 december 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Weemerveldweg 4 Balkbrug'' vastgesteld. Er is één zienswijze tegen het plan ingediend. De zienswijze heeft geleid dat bij het vastgestelde bestemmingsplan wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

  • 1.

    De toekomstige woonbestemming van het perceel Weemerveldweg 4 wordt in vergelijking met de huidige woonbestemming in plaats van 50 meter, 25 meter verplaatst. De bestemmingsplankaart is hierop aangepast. Ook het ruimtelijk kwaliteitsplan dat als bijlage aan de regels van het bestemmingsplan is gekoppeld, is hierop aangepast.  

Vanaf woensdag 12 december 2018 ligt het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Weemerveldweg 4 Balkbrug'' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Weemerveldweg 4 in Balkbrug. Het bestemmingsplan is bedoeld om een verschuiving van de woonbestemming mogelijk te maken, waarbij de huidige woning aan de Weemerveldweg 4 wordt gesloopt en binnen de toekomstige woonbestemming wordt terug gebouwd. 

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 12 december 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf donderdag 13 december 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 11 december 2018