Vastgesteld wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg Rheezerveenseweg 7, Heemserveen''

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7796HM 7
Publicatiedatum:
27-11-2018

Vastgesteld wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg Rheezerveenseweg 7, Heemserveen''

Logo Hardenberg

Bij besluit van 20 november 2018, hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg Rheezerveenseweg 7, Heemserveen'' vastgesteld. Er is één zienswijze tegen het plan ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Vanaf woensdag 28 november 2018 ligt het betreffende wijzigingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Rheezerveenseweg 7 in Heemserveen en maakt de omzetting van een agrarische bestemming naar de bestemming wonen mogelijk.

Waar ter inzage?

Het wijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 28 november 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Beroep

Vanaf donderdag 29 november 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 27 november 2018