Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hardenberg, Lage Gaardenstraat 98’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7772CN 98
Publicatiedatum:
30-10-2018

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hardenberg, Lage Gaardenstraat 98’

Logo Hardenberg

Bij besluit van 16 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hardenberg, Lage Gaardenstraat 98’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. 

Vanaf 31 oktober 2018 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Lage Gaardenstraat 98 in Hardenberg. Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van 2 gebouwen voor max. 4 appartementen (gebouw 1) en een kantoor met de mogelijkheid voor een appartement (gebouw 2) mogelijk te maken op het perceel.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 31 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf donderdag 1 november 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 30 oktober 2018