Ontwerpbestemmingsplannen Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid en ontwerpbestemmingsplan geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7772TJ
Publicatiedatum:
30-10-2018

Ontwerpbestemmingsplannen Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid en ontwerpbestemmingsplan geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 31 oktober 2018 liggen de ontwerpbestemmingsplannen ‘Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid’ met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan en ‘Hardenberg, geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 11 december 2018. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten zuiden van het bedrijventerrein Broeklanden en maakt de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein mogelijk. Met dit bestemmingsplan wordt de planologische basis gelegd voor het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid met een oppervlakte van 20 ha, alsmede twee woon-werkkavels, groenstructuur en waterberging voor het bedrijventerrein en regionale waterberging van het waterschap. Het plangebied ligt aan de zuidoostkant van Hardenberg. De begrenzing wordt gevormd door het Kanaal Almelo de Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, De Kuilenweg en de Broekdijk.

Naast het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid mogelijk maakt is er ook een apart bestemmingsplan opgesteld voor de uitbreiding van de geluidszone van het aangrenzende bestaande geluidgezoneerde bedrijventerrein Nieuwe Haven/Bruchterweg en de wijziging van deze 50 dB(A) bestemmingsplancontour.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 31 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 3.

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Broeklanden-Zuid”.

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter

 

Hardenberg, 30 oktober 2018