Verkeersbesluit snelheidsbeperking thv voetgangerstunnel Luggersweg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7798CH 1 rc13
Publicatiedatum:
16-10-2018

Verkeersbesluit snelheidsbeperking thv voetgangerstunnel Luggersweg

Logo Hardenberg

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op het delegatie- en mandaatbesluit "Nadere regeling delegatie en mandaat 2001" van de gemeente Hardenberg van 2001; het besluit onder mandaat en -volmacht Algemeen Directeur Bestuursdienst Ommen Hardenberg betreffende aan hem gemandateerd en in volmacht gegeven bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem is gedelegeerd.

 

Overwegende:

- dat vakantiepark Ponypark-city in Collendoorn bestaat uit twee gedeelten aan beide zijdes van de Luggersweg;

- dat Ponypark-city, met toestemming van de gemeente Hardenberg, onlangs een voetgangerstunnel onder de Luggersweg heeft laten aanleggen,

- dat door de voetgangerstunnel beide gedeelten van het vakantiepark met elkaar verbonden zijn;

- dat de rijbaan bovenop de voetgangerstunnel ongeveer één meter hoger ligt dan de bestaande situatie op de Luggersweg;

-dat bij het beoordelen van de plannen door de gemeente een detail met betrekking tot de helling niet goed beoordeeld is;

- dat de gemeente onterecht akkoord is gegaan met het aanhalen van de helling over 8 meter;

- dat de Luggersweg is gelegen binnen een 60 km/uur zone is gelegen;

- dat de helling dusdanig steil is vormgegeven dat het risico bestaat dat voertuigen los komen van de rijbaan, wanneer zij 60 km/uur rijden;

- dat het vanuit de verkeersveiligheid daarom gewenst is de maximale snelheid te verlagen;

- dat daarom besloten is om een snelheidsregime van maximaal 30 km/uur in te stellen;

- dat in het kader van de verkeersveiligheid de bovengenoemde maatregel reeds is uitgevoerd;

- dat deze ongewenste situatie op termijn in het kader van onderhoud opgelost wordt;

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de Wvw 1994 strekken tot:

o het verzekeren van de veiligheid op de weg;

o het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

- dat de bebordingstekening met de titel “20181001 - bebording Luggersweg Collendoorn” behorende bij dit verkeersbesluit is bijgevoegd in de bijlage.

 

Besluit:

 • 1.

  het instellen van een snelheidsregime van 30 km/uur op de Luggersweg, ter hoogte van de verhoging in de weg, bij de voetgangerstunnel Ponypark-city, door middel van het plaatsen van borden A0130 en A0230 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • a.

   de teamleider van het team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden;

  • b.

   de teamchef van de politie. Eenheid Oost-Nederland, district IJsselland;

  • c.

   de teamleider van het team Buitendienst;

 • 3.

  dit besluit op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad Dedemsvaartsche Courant bekend te maken.

 

Hardenberg, oktober 2018

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle