Intrekken Deelsubsidieverordening peuteropvang en voorschoolse educatie Hardenberg en Subsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
03-10-2018

Intrekken Deelsubsidieverordening peuteropvang en voorschoolse educatie Hardenberg en Subsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Hardenberg

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2018;

 

Besluit:

 

A. ....

 

B. Met ingang van 1 juli 2019 de volgende verordeningen in te trekken:

1. de Deelsubsidieverordening peuteropvang en voorschoolse educatie Hardenberg;

2. de Subsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Hardenberg.

 

C. ....  

 

 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 2 oktober 2018

 

De raad voornoemd, 

 

De griffier, De voorzitter,  

F.G.S. Droste P.H. Snijders