Vastgesteld bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Venneweg 17-17i Collendoorn''

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7798CW 17
Publicatiedatum:
02-10-2018

Vastgesteld bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Venneweg 17-17i Collendoorn''

Logo Hardenberg

Bij besluit van 18 september 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Venneweg 17-17i Collendoorn'' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpplan ingebracht. Vanaf woensdag 3 oktober 2018 ligt het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Venneweg 17-17i Collendoorn'' met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Venneweg 17 en Venneweg 17i in Collendoorn. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de Rood - voor- Rood regeling ter plekke wordt uitgevoerd met als hoofddoel een algehele ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Alle landschapsontsierende bebouwing (ca. 3000m2) wordt gesloopt en in ruil voor de sloop, mogen twee compensatiewoningen worden gebouwd. De twee compensatiewoningen worden door middel van het ruimtelijk kwaliteitsplan landschappelijk ingepast.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 3 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • 3.

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf donderdag 4 oktober 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 2 oktober 2018