Onderwerp: Tijdelijke wijziging Verordening Winkeltijden gemeente Hardenberg 2014 voor het mogelijk maken van de openstelling van de winkels op zondag.

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
20-07-2018

Onderwerp: Tijdelijke wijziging Verordening Winkeltijden gemeente Hardenberg 2014 voor het mogelijk maken van de openstelling van de winkels op zondag.

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juni 2018 ;

gelet op artikel 3, lid 1, onder a, van de Winkeltijdenwet;

 

Besluit:

 

 • I.

  de Verordening Winkeltijden gemeente Hardenberg 2014, vastgesteld op 1 juli 2014, te wijzigen als volgt:

   

  na artikel 3 wordt een nieuw artikel 3a ingevoegd dat luidt als volgt:

   

  Artikel 3a Vrijstelling voor zondagen gedurende bepaalde uren voor bepaalde branches of categorieën in bepaalde gebieden

   

  • 1.

   Voor het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zondagen, tussen 13.00 uur en 17.00 uur, voor supermarkten binnen de bebouwde kommen van Dedemsvaart en Hardenberg. Daarbij geldt, dat per kern per twee weken maximaal één zondag kan worden aangewezen en dat de aangewezen zondagen voor de ene kern andere zijn dan de aangewezen zondagen voor de andere kern.

  • 2.

   Voor het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zondagen, tussen 13.00 uur en 17.00 uur, voor andere winkels dan supermarkten binnen de bebouwde kommen van Dedemsvaart en Hardenberg. Daarbij geldt, dat per kern per kalenderjaar maximaal vijf zondagen kunnen worden aangewezen, aansluitend bij het toeristische seizoen en/of feestdagen.

  • 3.

   In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen, aansluitend bij het toeristische seizoen en/of feestdagen, zondagen worden aangewezen, die voor beide kernen (Dedemsvaart en Hardenberg) dezelfde kunnen zijn en ook opeenvolgende zondagen kunnen zijn.;

 • II.

  de artikelsgewijze toelichting bij de Verordening Winkeltijden gemeente Hardenberg 2014, vastgesteld op 1 juli 2014, te wijzigen als volgt:

   

  na de toelichting op artikel 3 wordt een nieuw onderdeel ingevoegd dat luidt als volgt:

   

  Artikel 3a

  Dit artikel is een uitvloeisel van het coalitieakkoord Hardenberg 2018-2022 “verbindingen van betekenis”, waarin de ambitie is vastgelegd om vanaf de zomer van 2018 ervaring op te doen met het bieden van de mogelijkheid tot openstelling van winkels op zondag, invulling gevend aan de wens van een aantal ondernemers en inwoners uit de gemeente, maar anderzijds ook recht doend aan de wensen van hen die hechten aan zondagsrust. Met dit artikel wordt die mogelijkheid, binnen de in het coalitieakkoord gestelde kaders (met name: onderscheid supermarkten en andere winkels, in de twee grootste kernen van de gemeente Hardenberg, voor supermarkten eens per twee weken per kern, per kern verschillende zondagen en voor overige winkels maximaal vijf zondagen per kalenderjaar per kern) geboden. Burgemeester en wethouders wijzen de betreffende zondagen aan.

  Het derde lid biedt het college de mogelijkheid om, aansluitend bij het toeristische seizoen en/of feestdagen, zondagen aan te wijzen die voor beide kernen dezelfde en ook opeenvolgend kunnen zijn.

  Omdat het de bedoeling is, dat de raad deze zondagsopenstelling een jaar na invoering evalueert, heeft het artikel een vooraf beperkte geldingsduur (tot 1 september 2019). Op basis van de ervaringen kan nadere besluitvorming plaatsvinden, waarbij uiteraard ook opnieuw een wijziging van de Verordening winkeltijden gemeente Hardenberg 2014 tot de mogelijkheden behoort.

 

 • III.

  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag na bekendmaking en vervalt op 1 september 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 17 juli 2018.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste P.H. Snijders